Misja Wyposażenie Edukacja Projekty Oferty
Placeholder image

NASZA MISJA


Misją laboratorium jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA-BADAWCZA-EDUKACYJNA


 • Generic placeholder image
  NAUKOWA

  • Monitoring środowiska przyrodniczego wraz z metodyką waloryzacji.
  • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
  • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
  • Metody analiz danych przestrzennych warstwowych (nadawanie wag wybranym parametrom środowiskowym).
  • Tworzenie holistycznych modeli stanu środowiska przyrodniczego.
 • Generic placeholder image
  BADAWCZA

  • Modelowanie prognoz dla zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
  • Konstruowanie wzorcowych modeli dla sytuacji kryzysowych, uwzględniających interakcyjność procesów środowiskowych.
  • Inwentaryzacja przestrzenna danych w zakresie nauk o przyrodniczych.
  • Metody IT w procesie udostępniania danych ocen stanu degradacji środowiska.
 • Generic placeholder image
  EDUKACYJNA

  Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji w zakresie przedmiotów:
  • nauk o Ziemi (geologia, geomorfologia, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia),
  • metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego,
  • podstaw nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
  • technik informatycznych w zakresie gromadzenia i monitorowanie danych o środowisku naturalnym.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM


Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS zostało wyposażone w sprzęt laboratoryjny na potrzeby badań: studialnych, laboratoryjnych oraz terenowych.


W badaniach studialnych podstawową rolę pełnią stacje Apple wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem bazo-danowym oraz do badań środowiskowych o charakterze geograficznym (GIS). Komputery te wykorzystywane są również w wizualizacji obrazów z mikroskopów polaryzacyjnych firmy ZEISS. Osobną grupę sprzętową w laboratorium hydrologicznym stanowią urządzenia laboratoryjno-terenowe do badań wybranych parametrów fizycznych i chemicznych wody.


Laboratorium wyposażone jest w komputery macOSX
Laboratorium działa w oparciu o nowoczesny sprzęt IT czołowych firm na świecie.
Laboratorium wyposażone jest w komputery macOSX, specjalistyczne tablety Intuos Pro.
Elementem integracji są mikroskopy polaryzacyjne Primotech firmy Zeiss wyposażone w kamery.
Mikroskopy zintegrowane są poprzez sieć WiFi. Sterowanie nimi możliwe jest poprzez oprogramowanie firmy Zeiss zainstalowane na iPadach.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się również sprzęty wykorzystywane do procesu edukacji z takich przedmiotów, jak hydrologia, czy gleboznawstwo. Wśród nich należy wymienić: Sondy YSI do pomiarów pH, przewodności, tlenu, mętności, chlorofilu, miernik wieloparametrowy przenośny do pomiaru tlenu, przewodności, pH i redox, pH-metr przenośny, konduktometr przenośny, tlenomierz przenośny, kolorymetr przenośny, spektrofotometr przenośny, mętnościomierz przenośny.


KIERUNKI EDUKACJI


W laboratorium realizowany jest program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, plany przestrzennego zagospodarowania, oddziaływanie inwestycji na środowisko, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS


PRZYKŁADOWE TEMATY EDUKACYJNE


 • Umiejętność korzystania z cyfrowych platform systemowych GIS w problematyce nauk o Ziemi (Geologia, Hydrologia itp.).
 • Tworzenie modeli macierzy elementów środowiska przyrodniczego i ich zmienności holistycznych.
 • Umiejętność stosowania profesjonalnych baz danych do gromadzenia danych przestrzennych oraz parametrów środowiska przyrodniczego (np. skała macierzysta, pH, frakcja granulometryczna, wilgotność itp.).
 • Umiejętność stosowania specjalistycznych urządzeń analityczno – pomiarowych na przykład do badania parametrów fizycznych i chemicznych wody.
 • Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do stawianych zadań merytorycznych (np. model bonitacji gleb z uwzględnieniem jej potencjalnej odporności na zanieczyszczenia).
 • Analiza wraz z pozycjonowaniem danych wsadowych w procesie waloryzacji środowiska przyrodniczego.
 • Rola systemów IT w szeroko rozumianym procesie monitoringu środowiska.
 • Umiejętność stosowania mikroskopów polaryzacyjnych w badaniach petrograficznych.
 • Przegląd oraz analiza map geośrodowiskowych.

PROGRAMY EDUKACYJNE


Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego.
W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Hydrologia i gospodarowanie wodą

Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Podstawy meteorologii i klimatologii
W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku.
Gromadzenie i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym
Zajęcia z gromadzenia i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym realizowane są w formie konwersatorium. Zakres merytoryczny przedmiotów przyrodniczych obejmuje wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym pod kątem możliwości ich monitorowania i zapisu w postaci relacyjnych baz danych do wykorzystania np. przy tworzeniu strategii rozwoju gmin. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na monitoring procesów zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
New
Konwersatorium - Strategie zrównoważonego zarządzania środowiskiem
W ramach tego przedmiotu studenci przygotowują się od strony merytorycznej i praktycznej do podejmowania zadań w ramach realizacji procesu strategii zrównoważonego rozwoju podstawowych jednostek administracyjnych w kraju (gminy). Główny nacisk merytoryczny, położony jest na monitoring procesów zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju środowiska. W ramach zajęć prowadzone są warsztaty z wykorzystaniem bazy IT znajdującej się w zasobach laboratorium. Studenci poznają cyfrowe zasoby elementów środowiska udostępniane centralnie. Realizują szereg ćwiczeń praktycznych na materiałach cyfrowych. Poznają podstawy systemów GIS.
Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego
Przedmiot stanowi podstawy merytoryczne dla procesu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gmin, powiatów, miast.
W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

PROJEKTY NAUKOWE


STACJA METEO

Monitorowanie zagrożenia występowania pyłów zawieszonych


Podejmowany przez laboratorium projekt stacja METEO ma na celu, przede wszystkim wspomóc właściwe zarządzanie gminą z punktu widzenia występowania zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (w pierwszym etapie pyłami zawieszonymi).
Okazuje się, że interpretacja wyników w korelacji z aktualnym stanem atmosfery stanowi poważne wyzwanie w podejmowaniu właściwych decyzji w strategii rozwoju gmin. Podejmowany projekt ma na celu stworzyć nową platformę mobilną w dostępie do właściwie przetworzonych danych zanieczyszczenia atmosfery.


Stacja pomiarów pyłów zawieszonych

Stacja pomiaru pyłów zawieszonych na UKSW
STACJA POMIARU PYŁÓW ZAWIESZONYCH

OFERTA BADAWCZA I KOMERCYJNA

Oferta badawcza i komercyjna

Oferty IT

Projekty interaktywne – LIMS

Projekty interaktywne – Laboratory Information Management System – LIMS. Konstruowanie interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). W ramach oferty proponujemy realizację projektu merytorycznego oraz pełną obsługę informatyczną.

Projekty interaktywne – WebDirect

Projekty interaktywne – WebDirect Scalability. Laboratorium realizuje wirtualne rejestracje przekrojów geologicznych, fragmentów terenu z wykorzystaniem technik informatycznych oraz optycznych o wysokiej rozdzielczości. Wynikiem tych prac są interaktywne obrazy w formie przekrojów, czy map cyfrowych z możliwością wykorzystania ich do celów naukowych, edukacyjnych, czy na rynku komercyjnym.

W ramach naszej działalności konsultingowej, projektowej i edukacyjnej oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.
 • Generic placeholder image
  Monitoring
  Monitoring zasobów środowiska wraz z metodyką waloryzacji.
 • Generic placeholder image
  Modele
  Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
 • Generic placeholder image
  Strategie rozwoju
  Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).
 • Generic placeholder image
  Prototypy
  Prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
 • Generic placeholder image
  Systemy interaktywne
  Konstruowanie interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).
 • Generic placeholder image
  Projekty IT
  Techniki IT (projekty, wdrożenia i zarządzanie bazami danych) w udostępnianiu danych naukowych.

AKADEMICKA PLATFORMA KONSULTINGOWA EKOFORUM.EU


EkoForum.eu jest to akademicka platforma konsultingowa, zajmująca się szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska oraz zarządzaniem zasobami przyrodniczymi, strategiami rozwoju w jednostkach samorządowych.
 Motto Magazynu EkoForum.eu to promowanie idei zrównoważonego rozwoju. 
Aktualna edycja Magazynu EkoForum.eu to nowy kierunek merytoryczny oraz całkowicie zmieniony layout. Celem przewodnim jest jak najskuteczniej połączyć czystość formy i prostotę przekazu informacji. Przez czystość formy należy rozumieć, przede wszystkim możliwość skupienia się internauty nad tekstem i dołączonym autorskim obrazem. Prostota przekazu, to narzędzia którymi należy operować we współczesnym przekazie internetowym.


Magazyn ekoforum.eu - archiwalna edycja

Na grafice archiwalna #5 edycja magazynu


AKADEMICKA PLATFORMA MULTIMEDIALNO - EDUKACYJNA


Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS. Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
W dniu 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS.Platforma Multimedialna Wykładowa

LABORATORIA PRZYRODNICZE INB

Laboratoria Przyrodnicze INB na UKSW