Placeholder image

Nominacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 września 2020 dr Dariusz Bukaciński został powołany na członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony środowiska w Warszawie, na kadencję 2020-2025.

Habilitacja dr Piotra Ceryngiera

Z ogromną radością informujemy, że na posiedzeniu Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w dniu 21 lipca 2020r przyznano tytuł doktora habilitowanego panu Piotrowi Ceryngierowi.
Podstawą tytuł osiągnięcia naukowego była praca: "Ekologiczne znaczenie wrogów naturalnych wyższego rzędu na przykładzie parazytoidów i pasożytów drapieżnych biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae)".
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Kompleksowe badania izotopowe w INB

W laboratorium Instytucie Nauk Biologicznych prowadzone są kompleksowe badania izotopowe (m.in. C, N, O). Na ich podstawie można ocenić migrację i dietę minionych pokoleń, a także czas odstawienia osobników od mleka matczynego (tzw. weaning stress). Na stronie PAP ukazał się właśnie artykuł na podstawie badań naszego pracownika prof. Krzysztofa Szostka. Zachęcamy do lektury.
Z całym tekstem, można się zapoznać na stronie PAP - czytaj więcej.

Innowacyjne badania w INB

Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni UKSW wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

Dyscypliny badawcze w INB

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodo-wionych badań naukowych.
W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych. Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

Projekty badawcze INB

Projekty naukowo-badawcze w Instytucie Nauk Biologicznych prowadzone są w ramach: Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Infrastruktura i Środowisko, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unię Europejską (European Commission) oraz inne organizacje naukowe w kraju i zagranicą.Próchnica zębów u osobników z okresu Mezolitu

Próchnica dokuczała naszym przodkom już 9 tysięcy lat temu.

fot. J. Tomczyk

Ostatnie badania przeprowadzone przez prof. Jacek Tomczyka i prof. Krzysztofa Szostka zostały zaprezentowane na stronie PAP nauka. Badania dotyczą zidentyfikowania wczesnych zmian próchnicowych na zębach osobników z okresu Mezolitu. Badania odontologiczne zostały uzupełnione badaniami izotopowymi w celu rekonstrukcji diety.
Czytaj więcej

Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projekt pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły” (POIS.05.01.00-00-325/10.00).

Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Arkadiusz Buczyński (INB i CEiE).

fot. A. Buczyński - zalewane gniazdo mewy siwej z atrapami

Dzięki pracownikom z Instytutu Nauk Biologicznych oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje Instytut i Centrum we Wróblach (gn. Maciejowice).
Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.
Prowadzenie wyżej opisanego zabiegu ochronnego wymagają ciągłej pracy w bazie terenowej blisko lęgowisk chronionych gatunków mew. Dzięki staraniom władz UKSW i Instytutu Nauk Biologicznych od stycznia tego roku stacjonujemy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Wróble.

International Journal of Osteoarchaeology

Fotografia na stronie tytułowej "International Journal of Osteoarchaeology".

Fakt wyboru tego zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań.
Zobacz więcej

W prestiżowym czasopiśmie, International Journal of Osteoarchaeology, ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu jakim kieruje prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk.
Fotografia pochodzi z tekstu publikacji:
Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland)). Tekst prezentuje badania nad starciem koron zębowych oraz identyfikacją licznych kamieni miazgowych u osobnika z okresu Mezolitu.
PUBLIKACJE INB UKSW

Aktualne publikacje INB oraz plany wydawnicze 2020-2021

Zapraszamy na stronę pracowników

Aktualne publikacje naukowe naszych pracowników z afiljacją Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku znajdują się w profilach CV naszych pracowników. Zapraszamy wkrótce do zapoznania z nową informacją o naszych nowościach wydawniczych 2020-2021.

LABORATORIA INB & CEiE

W INB działa 11 zakładów naukowych w dwóch katedrach

Zobacz nasze laboratoria

Wszystkie zakłady naukowe posiadają swoje dedykowane laboratoria badawczo-naukowe. Laboratoria organizacyjnie przynależne są Instytutowi Nauk Biologicznych, w tym część z nich są wspólne z Centrum Ekologii i Ekofilozofii. CEiE realizuje w nich studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe dla kierunku Ochrona Środowiska na UKSW. CEiE do roku 2019 było na UKSW Instytutem Ekologii i Bioetyki.