Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik


Członek Senatu UKSW, Członek Uczelnianej Komisji Etyki i Bioetyki, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

?

„Badania dermatoglificzne dłoni mężczyzn i kobiet chorych na schizofrenię”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

?

„Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka – próba nowego podejścia metodycznego”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

?

„Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne”.

Sylwetka naukowa


Antropolog, specjalistka w biologii człowieka o szerokich zainteresowaniach badawczych. Przez wiele lat była profesorem w Instytucie Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2017 roku jest profesorem w Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania ukierunkowane są głównie na problemy biodemografii historycznych i współczesnych populacji ludzkich, genetyki populacji i ekologii populacyjnej człowieka. A. Budnik zajmuje się, między innymi: badaniem systemu kojarzeń małżeńskich i płodności oraz rekonstrukcją wielkości rodziny w różnych okresach chronologicznych, oceną natężenia i uwarunkowań umieralności (straty rozrodcze, umieralność noworodkowa i niemowlęca, zależna od płci i warunków nadumieralność osób dorosłych w przeszłości, stan zdrowia i przeżywalność osób starszych itp.), rolą przejść epidemicznych w mikroewolucji, oceną intensywności i kierunków działania mechanizmów mikroewolucji człowieka oraz modelowaniem procesu wzrastania i rozwoju ontogenetycznego dzieci i młodzieży w przeszłości. Profesor Budnik publikacje w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych, monografiach i książkach. Niejednokrotnie zapraszana była z wykładami publicznymi popularyzującymi naukę. Od wielu lat zaangażowana jest w prace na rzecz jakości kształcenia i opiekę nad studenckim ruchem naukowym.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2016/2017, (Grant nr 728/16/FPK/NID), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia – grant współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. główny wykonawca.
2016/2017, (Grant nr 04695/16), Opracowanie archeologiczne i antropologiczne wyników badań nowożytnych ossuariów w Gdańsku, wraz z wydaniem publikacji - grant współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. główny wykonawca.


Wybrane publikacje


Siniarska A., Budnik A., Cios S. 2020. Brain, evolution and nutrition (Brain and neural system create humanity). LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-620-0-47416-2.

Vai S., Diroma M. A., Cannariato C., Budnik A., Lari M., Caramelli D., Pilli E. 2021. How a paleogenomic approach can provide details on bioarchaeological reconstruction: A Case Study from the Globular Amphorae Culture. Genes 12:910.

Budnik A., Pudło A. 2022. The plague’s impact paleodemographic and genetic measures in 15th to 16th century Gdańsk. Anthropological Review 85(1):1–29.

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Marchewka-Długońska J., Budnik A., Dąbrowski P., Kurc-Darak B., Grzelak J. 2022. Differences in lifestyle between students of medical and biological fields of study in Poland. Anthropological Review 85(4):128–134.

Myszka A., Szostek K., Tomczyk J., Budnik A., Karkus J., Cienkosz-Stepańczyk B., Mnich B., Pankowska A., Lisowska-Gaczorek A. 2022. Wyniki analizy anatomo-antropologicznej i demograficznej mieszkańców wczesnośredniowiecznego Starego Rypina. [w:] Stary Rypin. Wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy, (red.) Lewandowska J., Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń, s. 266–322.

Nieczuja-Dwojacka J., Marchewka J., Siniarska A., Budnik A., Popielarz K., Tabak I. 2023. Influence of body build on hand grip strength, simple reaction time and strength of the abdominal muscles in prepubertal children. Anthropologischer Anzeiger DOI: 10.1127/anthranz/2023/1591.

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Budnik A., Marchewka-Długońska J., Tabak J., Popielarz K. 2023. The Influence of socioeconomic factors on the body characteristics, proportion, and health behavior of children aged 6–12 years. Int. J. Environ. Res. Public Health 20(4):3303. DOI: 10.3390/ijerph20043303.