Placeholder image

dr hab. Alicja Budnik Prof. UKSW


Członek Senatu UKSW, Członek Uczelnianej Komisji Etyki i Bioetyki, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia.

Wykształcenie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

?

„Badania dermatoglificzne dłoni mężczyzn i kobiet chorych na schizofrenię”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

?

„Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka – próba nowego podejścia metodycznego”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

?

„Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne”.

Sylwetka naukowa


Antropolog, specjalistka w biologii człowieka o szerokich zainteresowaniach badawczych. Przez wiele lat była profesorem w Instytucie Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2017 roku jest profesorem w Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania ukierunkowane są głównie na problemy biodemografii historycznych i współczesnych populacji ludzkich, genetyki populacji i ekologii populacyjnej człowieka. A. Budnik zajmuje się, między innymi: badaniem systemu kojarzeń małżeńskich i płodności oraz rekonstrukcją wielkości rodziny w różnych okresach chronologicznych, oceną natężenia i uwarunkowań umieralności (straty rozrodcze, umieralność noworodkowa i niemowlęca, zależna od płci i warunków nadumieralność osób dorosłych w przeszłości, stan zdrowia i przeżywalność osób starszych itp.), rolą przejść epidemicznych w mikroewolucji, oceną intensywności i kierunków działania mechanizmów mikroewolucji człowieka oraz modelowaniem procesu wzrastania i rozwoju ontogenetycznego dzieci i młodzieży w przeszłości. Profesor Budnik publikacje w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych, monografiach i książkach. Niejednokrotnie zapraszana była z wykładami publicznymi popularyzującymi naukę. Od wielu lat zaangażowana jest w prace na rzecz jakości kształcenia i opiekę nad studenckim ruchem naukowym.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2016/2017, (Grant nr 728/16/FPK/NID), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia – grant współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. główny wykonawca.
2016/2017, (Grant nr 04695/16), Opracowanie archeologiczne i antropologiczne wyników badań nowożytnych ossuariów w Gdańsku, wraz z wydaniem publikacji - grant współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. główny wykonawca.


Wybrane publikacje


Siniarska A., Budnik A., Cios S., 2020. Brain, evolution and nutrition (Brain and neural system create humanity), LAP LAMBERT Academic Publishing.
Budnik A., 2019. Rodzina dawniej i dziś – możliwości rekonstrukcji. (w:) Herby, rody i rodziny, Brzostowicz M., Przybył M., Wrzesiński J. (red.), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Słupcy, Poznań-Ląd, 66-85.
Mathieson I., Alpaslan Roodenberg S., Posth C., Szécsényi-Nagy A., Rohland N., Mallick S., Olalde I., Broomandkhoshbacht N., Cheronet O., Fernandes D., Ferry M., Gamarra B., González-Fortes G., Haak W., Harney E., Krause-Kyora B., Kucukkalipci I., Michel M., Mittnik A., Nägele K., Novak M., Oppenheimer J., Patterson N., Pfrengle S., Sirak K., Stewardson K., Vai S., Alexandrov S., Alt K.W., Andreescu R., Antonović D., Ash A., Atanassova N., Bacvarov K., Gusztáv M.B., Bocherens H., Bolus M., Boroneanţ A., Boyadzhiev Y., Budnik A., Burmaz J., Chohadzhiev S., Conard N.J., Cottiaux R., Čuka M., Cupillard C., Drucker D.G., Elenski N., Francken M., Galabova B., Ganetovski G., Gely G., Hajdu T., Handzhyiska V., Harvati K., Higham T., Iliev S., Janković I., Karavanić I., Kennett D.J., Komšo D., Kozak A., Labuda D., Lari M., Lazar C., Leppek M., Leshtakov K., Lo Vetro D., Los D., Lozanov I., Malina M., Martini F., McSweeney K., Meller H., Menđušić M., Mirea P., Moiseyev V., Petrova V., Price T.D., Simalcsik A., Sineo L., Šlaus M., Slavchev V., Stanev P., Starović A., Szeniczey T., Talamo S., Teschler-Nicola M., Thevenet C., Valchev I., Valentin F., Vasilyev S., Veljanovska F., Venelinova S., Veselovskaya E., Viola B., Virag C., Zaninović J., Zäuner S., Stockhammer P.W., Catalano G., Krauss R., Caramelli D., Zariņa G., Gaydarska B., Lillie M., Nikitin A.G., Potekhina I., Papathanasiou A., Borić D., Bonsall C., Krause J., Pinhasi R., Reich D., 2018. The genomic history of southeastern Europe. Nature 555: 197-210.
Budnik A., Henneberg M., 2017. Worldwide increase of obesity is related to the reduced opportunity for natural selection. PLOS ONE 12(1): 1-11, e0170098.
Tassi F., Vai S., Ghirotto S., Lari M., Modi A., Pilli E., Brunelli A., Susca R.R., Budnik A., Labuda D., Alberti F., Lalueza-Fox C., Reich D., Caramelli D., Barbujani G., 2017. Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and the spread of Indo-European languages. Proc. R. Soc. B 284, DOI:10.1098/rspb.2017.1540.
Budnik A., Pudło A., 2017. Biodemografia nowożytnego Gdańska w świetle badań nad ossuariami. Możliwości rekonstrukcji i problemy metodyczne. (w): Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych, Pudło A., Henneberg M. (red.), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Seria wydawnicza Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, Gdańsk, 139-169.
Pudło A., Marchewka J., Budnik A., Henneberg M., Krajewska M., Kozłowski T., Dąbrowski R.. 2017. Charakterystyka antropologiczna grobów wtórnych z Placu Dominikańskiego. (w): Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych, Pudło A., Henneberg M. (red.), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Seria wydawnicza Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, Gdańsk, 113-140.
Budnik A., 2017. Otyłość na przestrzeni dziejów. (w): Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś, Kopczyński M., Siniarska A. (red.), Muzeum Historii Polski w Warszawie, Warszawa, 61-87.
Budnik A., Krenz-Niedbała M., Łukasik S., 2017. Analiza antropologiczna późnoneolitycznych ludzkich szczątków kostnych z grobowca w Kierzkowie. (w): Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia, Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.), Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Seria Wydawnicza Biskupińskie Prace Archeologiczne 12: 223-250.