Placeholder image

dr Dariusz Bukaciński


Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych, Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WFCh, Podkomisji Dydaktycznej CEiE.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1988

„Zmiany liczebności i wybiórczość siedliskowa mewy śmieszki Larus ridibundus”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Adaptacyjne znaczenie terytorializmu u mewy pospolitej Larus canus”.

Sylwetka naukowa


Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zdobywał doświadczenie z zakresu ekologii behawioralnej i molekularnej ptaków na stażach zagranicznych m.in. w Instytucie Badawczym Kształtowania Środowiska w Arnhem, Holandia i w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Ekologii na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  takich zagadnień, jak: (a) koszty reprodukcji, taktyki rozrodcze i strategie życiowe przy różnych uwarunkowaniach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemne relacje między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowania proporcji płci w lęgach. Od 35 lat kieruje badaniami mew i rybitw na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Był kierownikiem lub uczestniczył w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Drugim równoległym, obok naukowego nurtem działalności jest aktywność aplikacyjna (ochroniarska). W ciągu ostatnich 15 lat był ekspertem naukowym i koordynatorem w kilku projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i ekologicznych. Członek Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Prezes (lata 2011-2017), obecnie członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010, (1701/544/IV/10), Projekt finansowany przez EkoFundusz (koordynator) Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle.
2011/2016, (N N304 138540), Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu), Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynator merytoryczny i ekspert naukowy) Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.Wybrane publikacje


Bukaciński D., Keller M., Buczyński A., Bukacińska M. 2017. Awifauna lęgowa koryta środkowej Wisły w roku 2009 - zmiany liczebności i rozmieszczenia w ciągu ostatnich 36 lat, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D.(red.), 31-97.
Kot H., Dombrowski A., Bukaciński D. 2017. Zagrożenia dla ptaków Srodkowej Wisły oraz ich siedlisk, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.), 671-683.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (1):5-23.
Bukaciński D., Bukacińśka M., Grabowska M. 2018. Does the vicinity of the Black-headed Gull colony (Chroicocephalus ridibundus) increase the breeding success of the Common Tern (Sterna hirundo) on the islands of the middle Vistula? Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (4):43-50.
Zieliński P., Iciek T., Zielińska M., Szymczak J., Gajewski M., Bukaciński D., Bukacińska M., Betleja J., Bednarz Ł., Loręcki A., Kołodziejczyk P., Ławicki Ł. 2019. Identification of hybrids Mediterranean x Black-headed Gull in Poland. Dutch Birding 41:318-330.
Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2020. Effect of food availability on offspring sex ratios in replacement clutches of Mew Gulls (Larus canus) and Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) in the highly unstable environment of the Vistula River. Journal for Ornithology.