Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Andrzej Długoński


Pełnomocnik Dziekana WBNS ds. ds. kontaktu z interesariuszami zewnętrznym na kierunku biologia i inżynieria środowiska Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na WBNS Opiekun I roku (II st.) na kierunku inżynieria środowiska na WBNS
orcid no

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

2012

„Koncepcja zagospodarowania parku rekreacyjno-sportowego Górka Rogowska na przedpolu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2016

„Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni na przykładzie Łodzi”.

Sylwetka naukowa


Dorobek naukowy mieści się w zakresie nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo w specjalności architektura krajobrazu, a także nauk inżynieryjnych (urbanistyka i gospodarka przestrzenna) i biologicznych (ochrona środowiska i mikrobiologia środowiska). Obszarem, w którym prowadzone są przeze mnie badania są architektura krajobrazu i ekologia miasta. Prace, których jestem autorem traktują o problemach związany z projektowaniem terenów zieleni miast i rewitalizacją terenów zdegradowanych, jednak głównym nurtem badawczym, na który kieruje swoja uwagę są analizy stanu środowiska przyrodniczego poprzez obserwacje użytkowania terenu i badania ankietowe wśród użytkowników tych obiektów. Doświadczenie zdobyłem w ramach zagranicznych wyjazdów studyjnych do Landscape Ecology Lab na Humboldt Universität zu Berlin w ramach grantu NCN Miniatura 5, wyjazdów naukowych na Technische Universität Berlin, stażów naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także wieloletniej współpracy naukowej z Biurem Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi i Miasta Zgierz.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2021, Grant naukowy NCN Miniatura 5, Cmentarze historyczne – strefa sacrum czy teren zieleni? Rola cmentarzy historycznych w przestrzeni miejskiej Łodzi i Lipska w opinii użytkowników (Nr 2021/05/X/HS4/00605).


Wybrane publikacje


Długoński A., Wellmann T., Haase D. 2023. Old-Growth forests in urban nature reserves: balancing risks for visitors and biodiversity protection in Warsaw, Poland. Land 12:275.

Długoński A., Dushkova, D., Haase D. 2022. Urban cemeteries – places of multiple diversity and challenges. A Case study from Łódź (Poland) and Leipzig (Germany). Land 11(5):677.

Janicki T., Długoński A., Felczak A., et al. 2022. Ecotoxicological estimation of 4-Cumylphenol, 4-t-Octylphenol, nonylphenol, and volatile leachate phenol degradation by the microscopic fungus Umbelopsis isabellina using a battery of biotests. International Journal of Environmental Research and Public Health 19. DOI:10.3390/ijerph1907409.

Długoński A., Dushkova D. 2021. The Hidden potential of informal urban greenspace: An example of two former landfills in post-socialist cities (Central Poland). Sustainability 13:3691.

Góralczyk-Bińkowska A., Długoński A., Bernat P. et al. 2021. Environmental and molecular approach to dye industry waste degradation by the ascomycete fungus Nectriella pironii. Sci Rep 11:23829.

Góralczyk-Bińkowska A., Jasińska A., Długoński A., et al. 2020. Laccase activity of the ascomycete fungus Nectriella pironii and innovative strategies for its production on leaf litter of an urban park. PlosONE. DOI: journal.pone.0231453