Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof ucz. dr hab. Anita Kaliszewicz


Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na UKSW, Kierownik Laboratorium Hydrobiologii. Członek Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej na kierunku Biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2000

„Reakcje Stylaria lacustris (Oligochaeta) na uszkodzenia spowodowane przez drapieżnika”.

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2005

„Wpływ drapieżnika na strategie życiowe ofiary – wzrost, podział i regeneracja u wodnego skąposzczeta”.

Uniwersytet Gdański

Habilitacja

2019

„Mechanizmy kształtujące zmienność strategii rozrodczych stułbi (Cnidaria: Hydridae)”.

Sylwetka naukowa


Tematyka badawcza związana z ekologią bezkręgowców wodnych i ochroną ekosystemów słodkowodnych i morskich. Badania strategii życiowych bezkręgowców wodnych, strategii reprodukcyjnych parzydełkowców słodkowodnych i morskich (Hydridae, Actiniaria). Modelowanie matematyczne – modele osobnicze (ang. individual-based modeling), rozmnażanie bezpłciowe i płciowe – kompromisy. Hodowla skorupiaków konsumpcyjnych. Wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi na wzrost i przeżywalność dziesięcionogów. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych mikroplastikiem i jego transfer na różnych poziomach troficznych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2007/2010 (Nr N N304 4135 33), „Hermafrodytyzm czy gonochoryzm? Ewolucja strategii rozrodczych stułbi (Hydridae)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny.
2007/2010 (Nr N N303 4116 33), „Mechanizmy odpowiedzialne za nierówną proporcję płci: przewaga samców u stułbi (Hydridae)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny.


Wybrane publikacje


Kaliszewicz A., Winczek M., Karaban K., Kurzydłowski D., Górska M., Koselak W. Romanowski J. 2020. The contamination of inland waters by microplastic fibres under different anthropogenic pressure: Preliminary study in Central Europe (Poland). Waste Management and Research 1–8.

Kaliszewicz A., et al. 2021. Phylogenetic relatedness within the internally brooding sea anemones from the arctic-boreal region. Biology 10(2):81.

Maciaszek R., Świderek W., Kaliszewicz A., Karaban K. Szpakowski B. 2021. First report of Scutariella japonica (Matjašič, 1990), a temnocephalid epibiont from South-East Asia, found on introduced ornamental freshwater shrimp in European waters. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 422:19.

Olejniczak I.,  Sterzyńska M., Boniecki P.,  Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2021. Collembola (Hexapoda) as Biological Drivers between Land and Sea. Biology 10(7):568.

Kaliszewicz A., Karaban K., Sierakowski M., Maciaszek R., Kur M., Pyffel Z., Wolny L., Chmiel K., Łuciuk P., Rusin P., Kowalczyk K. 2022. Effect of dietary supplementation with fatty acids on growth, survival, and fatty acid patterns in Procambarus clarkii and Procambarus virginalis: the first comparison of two invasive crayfish species. The European Zoological Journal 89:130–141.

Kisiel M., Poniatowska A., Kaliszewicz A. 2022. Microplastic in the soil environment – classification and sources in relation to research conducted in Poland. Studia Ecologiae et Bioethicae 20(4):51–61.

Kaliszewicz A., Panteleeva N., Karaban K., Runka T., Winczek M., Beck E., Poniatowska A., Olejniczak I., Boniecki P., Golovanova E.V., Romanowski J. 2023. First evidence of microplastic occurrence in the marine and freshwater environments in a remote polar region of the Kola Peninsula and a correlation with human presence. Biology 12(2):259.

Karaban K., Poniatowska A., Kaliszewicz A., Winczek M., Ilieva-Makulec K., Romanowski J. 2023. The effect of different mesh sizes and sampling volumes on the assessment of the level of microplastic pollution in freshwater environments – a case study from Poland. Journal of Water and Land Development (w druku)