Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Grzegorz Łazarski


Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych na WBNS.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

2010

„Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w okolicach Małogoszcza”.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

2016

„Flora roślin naczyniowych i zagadnienia fitogeograficzne południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (Wzgórza Chęcińskie, Pasmo Dymińskie)”.

Sylwetka naukowa


Botanik. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fitogeografii, taksonomii roślin naczyniowych, ochrony przyrody. Obecnie jego aktywność naukowa obejmuje badania nad ekologią, zmianami w rozmieszczeniu zagrożonych gatunków roślin (m.in. sasanki otwartej Pulsatilla patens) oraz badania nad roślinami inwazyjnymi. Prowadził kilkuletnie badania nad zróżnicowaniem i rozmieszczeniem roślin naczyniowych w Górach Świętokrzyskich, które umożliwiły mu dobre poznanie flory Polski niżowej i stały się punktem wyjścia do dalszych dociekań naukowych. Zaangażowany w ochronę przyrody Wyżyny Małopolskiej (w szczególności Gór Świętokrzyskich). Jest autorem i współautorem ponad 40 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania


Wybrane publikacje


Łazarski G. 2022. New easternmost locality of Phelipanche bohemica in South Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 91: 9130. DOI: 10.5586/asbp.9130

Łazarski G., Pliszko A. 2022. First spontaneous occurrence of Centaurea macrocephala (Asteraceae) in Poland. BioInvasions Records 11(2): 330-337. https://doi.org/10.3391/bir.2022.11.2.04

Podgórska M., Łazarski G. 2021. Impact of secondary succession in the xerothermic grassland on the population of the Eastern Pasque Flower (Pulsatilla patens) – preliminary studies. Sustainability 13, 12575. https://doi.org/10.3390/su132212575

Łazarski G. 2020. Expansion of cold-adapted orchid Goodyera repens (Orchidaceae) in times of global warming – report from southern Poland. Polish Journal of Ecology 68(4): 313–322. DOI 10.3161/15052249PJE2020.68.4.004

Musiał K., Pagitz K., Gudžinskas Z., Łazarski G., Pliszko A. 2020. Chromosome numbers in hybrids between invasive and native Solidago (Asteraceae) species in Europe. Phytotaxa 471(3): 267–275. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.471.3.8