Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Anna M. Linkiewicz


Pracownik naukowy
orcid no

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

1996

„Charakterystyka wybranych parametrów nowego modelu somatycznej embriogenezy opartego na zjawisku naturalnej fluorescencji tkanki w kulturach zawiesinowych ogórka (Cucumis sativus L.).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2001

„Izolacja i analiza genów ulegających indukcji lub represji w początkowych stadiach somatycznej embriogenezy u ogórka (Cucumis sativus L.)”.

Sylwetka naukowa


Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalizacja biotechnologia roślin, doktor nauk rolniczych. W latach 2001-2004 postdoc na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. W latach 2004-2020 kierownik naukowy akredytowanego zgodnie z PN EN-ISO 17025 referencyjnego Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie. Koordynator oraz wykonawca projektów MNiSW i MRiRW dotyczących genetycznie zmodyfikowanych organizmów i ich wpływu na środowisko. Ekspert TAIEX przy Komisji Europejskiej z zakresu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Wykładowca w wielu szkoleniach, workshopach i konferencjach dotyczących GMO i biotechnologii roślin. Obecnie realizuje projekt wykorzystujący miejscowo-specyficzne nukleazy Crispr-Cas9 do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2014/2020, (Postęp Biologiczny projekt nr 13, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), „Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji – miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz”. (kierownik).
2007/2011, (PBZ-MNiSW-06/1/2007/2), Environmental and economic aspects of permitting of GM crop cultivation in Poland. (wykonawca).
2008/2013 i 2015/2020, (PW 3-4-00-003), Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zadanie 4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych. Program wieloletni Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi. wykonawca.
2008/2013, (PW 3-4-00-002), Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”. Obszar 4. Ocena wprowadzania do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. wykonawca.
2013/2014, PRESTO – ERA-NET preparatory action towards GMO research, 7 Framework project of EC. wykonawca.
2019/2021, Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG – FITOEXPORT, działanie 6. wykonawca.


Wybrane publikacje


Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Linkiewicz A., Sowa S., 2018. Primary carbon metabolism-related changes in cucumber exposed to single and sequential treatments with salt stress and bacterial infection. Plant Physiology and Biochemistry 123: 160-169.

Twardowski T., Aguilar A., Puigdomenech P., Linkiewicz A., Sowa S., Zimny T., 2017. European Union needs agro-bioeconomy. BioTechnologia. 98(1):73-78.

Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Linkiewicz A., Sowa S., Radzioch M.A., 2017. Interactive effects of salt stress and Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in cucumber: Involvement of antioxidant enzymes, abscisic acid and salicylic acid. Environmental and Experimental Botany 136: 9-20.

Żmijewska E., Linkiewicz A., Sowa S., Żurawska-Zajfert M., Zimny J., 2017. Zasady oceny ryzyka wprowadzania odmian genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w Unii Europejskiej. Progress In Plant Protection 57 (1): 47-55.