Placeholder image

dr Bartłomiej Macherzyński


Kierownik kierunku Inżynieria Środowiska. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Członek senackiej komisji ds. dydaktycznych.

Wykształcenie


Politechnika Częstochowska

Magisterium

2010

„Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków”.

Politechnika Częstochowska

Doktorat

2015

„Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych”.

Sylwetka naukowa


Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki mikrozanieczyszczeń w środowisku człowieka o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Prowadzi badania związane z przeróbką osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych obciążonych znacznym ładunkiem mikrozanieczyszczeń w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB). Opracował uproszczoną metodykę wspólnego oznaczania WWA i PCB w osadach ściekowych i wydzielonych z nich cieczach nadosadowych. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wpływu biologicznej stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych na przemiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych. Pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z uzdatnianiem wody i mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków. Jest laureatem nagrody za pracę doktorską przyznawanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy oraz nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za opublikowanie cyklu publikacji. Otrzymał stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został powołany przez Ministra Rozwoju na członka do Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2018 (Nr 1218012522), Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.


Wybrane publikacje


Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B., 2017. Stymulacja rozkładu 3-pierścieniowych WWA. Rocznik Ochrona Środowiska 19: 451-464.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2017. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72: 68.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E, Pękała W., 2017. Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater. Czasopismo Techniczne. Środowisko 4:155-163.
Macherzyński B., Nowodziński P., 2017. Ekoinnowacje jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwach. Fundament rozwoju miasta – regionu – uczelni, Monografia pod redakcją naukową: Dorota Jelonek, Paweł Nowodziński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 53-60.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., 2018. Biochemical neutralization of coke excess sewage sludge during anaerobic digestion process. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 2: 239-246.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2018. Control of PAHs degradation process under reducing conditions. Desalination and Water Treatment 117: 290-300.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E., 2018. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12: 82-87.
Macherzyński B., 2018. Wpływ mikrozanieczyszczeń na procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12:77-81.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., 2018. Przeróbka osadów ściekowych wydzielonych podczas oczyszczania ścieków koksowniczych. Forum Eksploatatora 2:36-39.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., 2018. Rozkład WWA podczas fermentacji mezofilowej komunalnych osadów ściekowych. Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku, pod redakcją Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografia 345: 229-237.
Macherzyński B., Nowodziński P., 2018. Wpływ ekoinnowacji na zarządzanie przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi. Przyszłość dla Biznesu , Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Bartłomiej Macherzyński, Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 17-25.
Konieczny K.,Wszelaka-Rylik M., Macherzyński B., 2018. Membrane processes innovation in environmental protection: Review Archives of Environmental Protection 4: 20-29.
Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., 2019. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants. Archives of Environmental Protection 3: 72-78.
Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D. , 2019. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce. Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Bartłomiej Macherzyński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74.
Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2019. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73: 103.
Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D., Kisiel M., 2019. Thermal decomposition of asbestos fiber from cement-asbestos slates. Rocznik Ochrona Środowiska 21: 855-867.
Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M., 2019. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards. Journal of Ecological Engineering 9: 62-69.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2020. Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria. Desalination and Water Treatment 186: 325-333.