Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Bartłomiej Macherzyński


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska; Członek senackiej komisji ds. dydaktycznych
orcid no

Wykształcenie


Politechnika Częstochowska

Magisterium

2010

„Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków”.

Politechnika Częstochowska

Doktorat

2015

„Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych”.

Sylwetka naukowa


Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki mikrozanieczyszczeń w środowisku człowieka o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Prowadzi badania związane z przeróbką osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych obciążonych znacznym ładunkiem mikrozanieczyszczeń w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB). Opracował uproszczoną metodykę wspólnego oznaczania WWA i PCB w osadach ściekowych i wydzielonych z nich cieczach nadosadowych. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wpływu biologicznej stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych na przemiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych. Pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z uzdatnianiem wody i mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków. Jest laureatem nagrody za pracę doktorską przyznawanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy oraz nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za opublikowanie cyklu publikacji. Otrzymał stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został powołany przez Ministra Rozwoju na członka do Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2018 (Nr 1218012522), Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.


Wybrane publikacje


Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D. 2020. Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria. Desalination and Water Treatment 186:325–333.

Macherzyński D., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D. 2021. Removal of chemotherapeutic agents in an integrated process of coagulation and sorption. Desalination and Water Treatment 232:256–263.

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M. 2021. Bioleaching of cadmium(Cd) and zinc(Zn) from the contaminated soil using bacteria from wastewater sludge. Desalination and Water Treatment 232:372–379.

Macherzyńskia B., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D., Wszelaka-Rylik M. 2022. Determination of toxic PAH concentrations for fermentation and evaluation of supernatants and sewage sludge toxicity using TEF indicators. Desalination and Water Treatment 268:182–193.