Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr hab. Piotr Matyjasiak Prof. UKSW


Kierownik Zakładu Biologii Ewolucyjnej
orcid no

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

1990

„Siedliska żerowania ptaków w ogrodzie działkowym”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

2000

„Kształtowanie się agresywnych zachowań pomiędzy pokrzewką czarnołbistą Sylvia atricapilla a pokrzewką ogrodową S. borin na tle różnych warunków środowiska”.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2014

„Behawioralne i ekologiczne aspekty morfologii aparatu lotnego jaskółek Hirundinidae”.

Sylwetka naukowa


Specjalizuje się w ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, zoologii oraz ochronie przyrody. Prowadzi zajęcia dla studentów oraz badania naukowe z zakresu ekologii, zoologii i ochrony przyrody. Odbył dwuletni staż naukowy w Université Pierre et Marie Curie CNRS, Paris-VI, we Francji, gdzie prowadził badania z zakresu biologii ewolucyjnej. Główna tematyka badawcza dotyczy komunikowania się zwierząt podczas konkurencji o partnerów do rozrodu, o zasoby lub w relacji drapieżnik-ofiara. Opublikował cykl prac naukowych przedstawiających wyniki badań eksperymentalnych nad mechanizmami ewolucji sygnałów zwierząt, w tym mechanizmami zapewniającymi wiarygodność sygnałów. Aktualnie prowadzi badania nad adaptacjami behawioralnymi i morfologicznymi ptaków do dalekich sezonowych wędrówek. Zajmuje się również zagadnieniem funkcjonowania ptaków w środowisku przekształconym przez człowieka. Ponadto bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony przyrody, a także współpracuje w roli eksperta-biologa z inwestorami prywatnymi, samorządowymi lub rządowymi w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Współautor kilku publikacji na temat praktycznych i prawnych aspektów ochrony przyrody. Laureat czterech konkursów o granty rangi NCN oraz nagród i wyróżnień naukowych Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2015/2019, (NCN 2013/09/B/NZ8/03321), „Szybkość czy zwrotność? Rola preferencji samic w kształtowaniu sprawności lokomotorycznej samców na przykładzie jaskółki dymówki (Hirundo rustica L., 1758)” (kierownik grantu).
2016/2020, (NCN 2014/15/B/NZ8/00272), „Sygnały fenotypowe i jakość genetyczna w konkurencji między samcami u ptaków” (główny wykonawca).
Eksperyzy
2018-2020, (Zadanie 5.4 nr 353688/353687, nr ORACLE), „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej”- Zadanie 1B.2. w ramach projektu „Ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” (forma uczestnictwa: członek zespołu ekspertów).
2012-2014, (ZMW/201/2012/E4/12/L+), Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki Wisły poprzez wycinkę drzew i krzewów realizowane w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl)” (forma uczestnictwa: autor opracowań badawczo-rozwojowych, współautor Raportu).
2010-2011, Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” (forma uczestnictwa: współautor Raportu).


Wybrane publikacje


Matyjasiak P, López-Calderón C, Ambrosini R, Balbontin J, Costanzo A, Kiat Y, Romano A, Rubolini D. (2022). Wing morphology covaries with migration distance in a highly aerial insectivorous songbird. Current Zoology, zoac044 (DOI:10.1093/cz/zoac044).

Lombardo G, Rambaldi Migliore N, Colombo G, Capodiferro MR, Formenti G, Caprioli M, Moroni E, Caporali L, Lancioni H, Secomandi S, Gallo GR, Costanzo A, Romano A, Garofalo M, Cereda C, Carelli V, Gillespie L, Liu Y, Kiat Y, Marzal A, López-Calderón C, Balbontín J, Mousseau TA, Matyjasiak P, Møller AP, Semino O, Ambrosini R, Bonisoli Alquati A, Rubolini D, Ferretti L, Achilli A, Gianfranceschi L, Olivieri A, Torroni A. (2022). The Mitogenome Relationships and Phylogeography of Barn Swallows (Hirundo rustica). Molecular Biology and Evolution 39 (6): msac113 (DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msac113).

Matyjasiak P. (2021). Learning in advance? Interspecific recognition ability in male Eurasian blackcaps. Journal of Ornithology 162: 1153–1162 (DOI: 10.1007/s10336-021-01901-0).

Matyjasiak P., Bazzi G., Rubolini D. (2020). Flight performance of migrating juvenile Barn Swallows Hirundo rustica in relation to fat load and wing morphology. Acta Ornithologica 55: 175–186 (DOI 10.3161/00016454AO2020.55.2.004).

Brlík V, Koleček J, Burgess M, Hahn S, Humple D, Krist M, Ouwehand J, Weiser EL, Adamík P, Alves JS, Arlt D, Barišić S, Becker D, Belda EJ, Beran V, Both C, Bravo SP, Briedis M, Chutný B, Ćiković D, Cooper NW, Costa JS, Cueto VR, Emmenegger T, Fraser K, Gilg O, Guerrero M, Hallworth M.T., Hewson C., Jiguet F., Johnson J.A., Kelly T., Kishkinev D., Leconte M., Lislevand T, Lisovski S, López C, McFarland KP, Marra PP, Matsuoka SM, Matyjasiak P, Meier CM, Metzger B, Monrós JS, Neumann R, Newman A, Norris R, Pärt T, Pavel V, Perlut N, Piha M, Reneerkens J, Rimmer CC, Roberto-Charron A, Scandolara C, Sokolova N, Takenaka M, Tolkmitt D, van Oosten H, Wellbrock AHJ, Wheeler H, van der Winden J, Witte K, Woodworth B, Procházka P (2020). Weak effects of geolocators on small birds: a meta-analysis controlled for phylogeny and publication bias. Journal of Animal Ecology 89 (1): 207-220 (doi.org/10.1111/1365-2656.12962).

Budka M, Matyjasiak P, Typiak J, Okołowski M, Zagalska-Neubauer M (2019). Experienced males modify behaviour during playback experiment – the Chaffinch case. Journal of Ornithology 160 (3): 673–684 (https://doi.org/10.1007/s10336-019-01647-w).

Matyjasiak P, Boniecki P, Fuszara M, Okołowski M, Olejniczak I (2018). Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica. Animal Cells and Systems 22(2): 124-131. (doi:10.1080/19768354.2018.1452294).

Matyjasiak P. (2017). Radar jako narzędzie obrazowania w ekologii i ochronie przyrody. Postępy Biochemii 63(1): 59-67.

Matyjasiak P., Kraska R., Olszewski A., Sidelnik M. (2017). Zgrupowania ptaków wodno-błotnych kampinoskiego odcinka Wisły w różnych okresach fenologicznych w latach 2000-2010. W: Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.). Ptaki Wisły Środkowej. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki, s. 469-520. (ISBN: 978-83-928871-0-2).