Placeholder image

dr hab. Justyna Nowakowska Prof. UKSW


Kierownik zakładu biologii molekularnej, genetyki i immunologii; Członek rady doskonałości INB; Członek rady wydziału WBNS;

Wykształcenie


Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Francja

Magisterium

1993

Maîtrise de biologie moléculaire et physiologie (dyplom ukończenia studiów wyższych we Francji, z wyróżnieniem, 1993).

Diplôme d’études approfondies (DEA), ULP w Strasburgu

Magisterium

1994

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR), Radzików

Doktorat

1999

Ekspresja pszenicznych genów germin gf-2.8 i gf-3.8 w tytoniu transgenicznym.

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)

Habilitacja

2008

„Zmienność genetyczna polskich wybranych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz polimorfizmu DNA”.

Sylwetka naukowa


Biolog molekularny i wykładowca akademicki od 2017 r. Absolwentka Uniwersytetu im. Louis Pasteura w Strasburgu (Francja).
Moja praca doktorska dotyczyła analizy ekspresji genów u roślin GMO. W latach 2000-2017 zorganizowałam i kierowałam Laboratorium Analiz DNA i Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Posiadam szerokie doświadczenie współpracy międzynarodowej (staże naukowe we Francji, Austrii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech).
Od 2008 r., jestem członkiem zarządu w 9 programach międzynarodowej współpracy The European Cooperation in Science and Technology (COST). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz pełnię funkcję redaktora oraz recenzenta w licznych czasopismach naukowych.
Za osiągniecia naukowe i organizacyjne otrzymałam 13 nagród i wyróżnień. Moimi głównymi zainteresowaniami naukowymi są: biologia molekularna roślin, genetyka populacyjna drzew leśnych, molekularna detekcja patogenów drzew leśnych, biotechnologia roślin i metody molekularne w sądownictwie.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2008/2011, (BLP-340), Kierunki zagospodarowania lasów beskidzkich na terenach poklęskowych. Grant: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
2010/2014, (Grant FP7-CP-FP-SICA, European Commission, Brussels), ISEFOR - Increasing sustainability of European forests: modeling for security against invasive pests and pathogens under climate change”.
2011/2013, (NN309 712440), Wpływ wybranych czynników środowiskowych na usuwanie fitopatogenów z wody. Grant: MNiSW.
2011/2013, (BLP-367), Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów. Grant: DGLP.
2011/2014, (NCBiR NR12-0098-10), Stosowanie fosforynów jako elicytorów odpowiedzi na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach. Grant: MNiSW.
2012/2014, (BLP-383), Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem. Grant: DGLP.
2011/2014, (BLP-358), Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań. Grant: DGLP.
2014/2016, (500-403), Ocena zagrożenia górskich drzewostanów nasiennych i drzew doborowych jodły i świerka przez zgniliznę odziomkową bezinwazyjną metodą tomografii komputerowej. Grant: DGLP.
2011/2015, (24022), Wpływ metod produkcji szkółkarskiej na kształtowanie się struktury genetycznej materiału sadzeniowego sosny zwyczajnej na podstawie analiz DNA. Grant: DGLP.
2012/2015, (BLP-384), Identyfikacja DNA drewna jodły, modrzewia i innych gatunków drzew leśnych na potrzeby procesowe Straży Leśnej. Grant: DGLP.
2012/2017, (BLP-389), Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu. Grant: DGLP.
2013/2018, (LIFE11 ENV/PL/000459), Evaluation of the health state of forests and an effect of phosphite treatments with the use of photovoltaic SLE UAV. Grant: European Commission (Brussels).
2014/2017, (BLP-413), Charakterystyka genetyczna polskich populacji świerka z podzasięgu południowego (Hercyńsko-Karpackiego) na podstawie analiz DNA. Grant: DGLP.
2016/2018, (BLP-240327), Interakcje pomiędzy uszkodzeniami drobnych korzeni powodowanymi przez gatunki Phytophthora, a defoliacją brzóz (Betula sp.) przez miernikowce (Geometridae). Grant: DGLP.
2016/2020, The Global Timber Tracking Network (GTTN2). Finansowanie: German Federal Ministry for Food and Agriculture (Germany), European Forest Institute EFI (Finland).
2016/2020, (COST Action FP1406), Pine pitch canker strategies for management of gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH). Finansowanie: European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.
2019/2023, (CA18111), Genome editing in plants - a technology with transformative potential European Commission. Finansowanie: Horizon 2020 Framework Program of the EU.

Wybrane publikacje


Publikacje 2021

Aleksandrowicz-Trzcińska M., Sikora K., Drozdowski S., Nowakowska J.A., 2021. Zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych 35-letniego drzewostanu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącego na gruncie porolnym. Sylwan 165(1):50−60.
Cherif-Silini H., Silini A., Chenari Bouket A., Luptakova L., Bourmani N., Nowakowska J.A., Oszako T, Belbahri L. 2021. Tailoring next generation plant growth promoting microorganisms as versatile tools beyond soil desalinization: A road map towards field application. Sustainability 13, 4422.
Nowakowska J.A., Berezovska D., Szulińska A. 2021. Postawa społeczeństwa wobec organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w Polsce - na przykładzie wybranych grup osób. Studia Ecologiae et Bioethicae 19,1:103-114.
Zegar-Chomicz E., Nowakowska J.A. 2021. Zmienność genetyczna dolnoreglowych drzewostanów bukowych o charakterze pierwotnym w porównaniu z drzewostanami zagospodarowanymi. Sylwan 165(2):126−135.

Publikacje 2020

Nowakowska J.A., Hsiang T., Patynek P., Stereńczak K., Olejarski I., Oszako T., 2020. Health assessment and genetic structure of monumental Norway spruce trees during a bark beetle (Ips typographus L.) outbreak in the Białowieża Forest District, Poland. Forests 11(6):647.
Drenkhan R., Ganley B., Martín-García J., Vahalík P., Adamson K., Adamčíková K., Ahumada R., Blank L., Bragança H., Capretti P., Cleary M., Cornejo C., Davydenko K., Diez J.J., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Dvořák M., Enderle R., Fourie G., Georgieva M., Ghelardini L., Hantula J., Ioos R., Iturritxa E., Kanetis L., Karpun N.N., Koltay A., Landeras E., Markovskaja S., Mesanza N., Milenkovic I., Musolin D.L., Nikolaou K., Nowakowska J.A., Ogris N., Oskay F., Oszako T., Papazova-Anakieva I., Paraschiv M., Pasquali M., Pecori F., Rafoss T., Raitelaitytė K., Raposo R., Robin C., Rodas C.A., Santini A., Sanz-Ros A.V., Selikhovkin A.V., Solla A., Soukainen M., Soulioti N., Steenkamp E.T., Tsopelas P., Vemić A., Vettraino A.M., Wingfield M.J., Woodward S., Zamora-Ballesteros C., Mullett M.S., 2020. Global geographic distribution and host range of Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker. Forests 11(7), 724
Oszako T., Voitka D., Stocki M., Stocka N., Nowakowska J.A., Linkiewicz A., Hsiang T., Berezovska D., Malewski T., 2020. Trichoderma asperellum efficiently protects Quercus robur leaves against Erysiphe alphitoides. European Journal of Plant Pathology (2020):1-14.
Loulier J., Lefort F., Stocki M., Asztemborska M., Szmigielski R., Siwek K., Grzywacz T., Hsiang T., Ślusarski S., Oszako T., Klisz M., Tarakowski R., Nowakowska J.A., 2020. Detection of fungi and oomycetes by volatiles using e-nose and SPME-GC/MS platforms. Molecules 25:5749.
Malewski T., Topor R., Nowakowska J.A., Oszako T., 2020. Zamieranie olszy czarnej wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Leś. Pr. Badaw. 81(4):147–152.
Sikora K., Oszako T., Kubiak K., Nowakowska J.A., Malewski T., 2020. Multipleksowa detekcja gatunków Phytophthora przy użyciu platformy Fluidigm. Leś. Pr. Badaw. 81(4):161–166.
Elvira-Recuenco M., Cacciola S.O., Sanz-Ros A., Garbelotto M., Aguayo J., Solla A., Mullet M., Drenkhan T., Oskay F., Aday Kaya A.G., Iturritxa E., Cleary M., Witzell J., Georgieva M., Papazova-Anakieva I., Chira D., Paraschiv M., Musolin D.L., Selikhovkin A.V., Varentsova E.Yu, Adamcikova K., Markovskaja S., Mesanza N., Davydenko K., Capretti P., Scanu B., Gonthier P., Tsopelas P., Martín-García J., Morales-Rodríguez C., Lehtijärvi A., Doğmuş Lehtijärvi H.T., Oszako T., Nowakowska J.A., Bragança H., Fernández-Fernández M., Hantula J., Diez J.J., 2020. Potential interactions between invasive Fusarium circinatum and other pine pathogens in Europe. Forests 11:7.

Publikacje 2019

Zamora-Ballesteros C., Diez J., Martín-García J., Witzell J., Solla A., Ahumada R., Capretti P., Cleary M., Drenkhan R., Dvořák M., Elvira-Recuenco M., Fernández-Fernández M., Ghelardini L., Gonthier P., Hernández-Escribano L., Ioos R., Markovskaja S., Martínez-Álvarez P., Muñoz-Adalia J., Nowakowska J.A., Oszako T., Raposo R., Santini A., Hantula J., 2019. Pine Pitch Canker (PPC): pathways of disease spread and preventive measures. Forests 10:1158. doi:10.3390/f10121158
Morales-Rodríguez C., Anslan S., Auger-Rozenberg M.-A., Augustin S., Baranchikov Y., Bellahirech A., Burokiene D., Cepukoit D., Çota E., Davydenko K., Doğmuş-Lehtijärvi H-T., Drenkhan R., Drenkhan T., Eschen R., Franić I., Glavendekić M., de Groot M., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Matsiakh I., Musolin D.L., Nowakowska J.A., O’Hanlon R., Prospero S., Roques A., Santini A., Talgø V., Tedersoo L., Uimari A., Vannini A., Witzell J., Woodward S., Zambounis A., Cleary M., 2019. Forewarned is forearmed: harmonized approaches for early detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings. NeoBiota 47:95–123.
Loos R., Aloi F., Piškur B., Guinet C., Mullett M., Berbegal M., Bragança H., Cacciola S.O., Oskay F., Cornejo C., Adamson K., Douanla-Meli C., Kačergius A., Martínez-Álvarez P., Nowakowska J.A., Luchi N., Vettraino A.-M., Ahumada R., Pasquali M., Fourie G., Kanetis L., Alves A., Ghelardini L., Dvorak M., Sanz-Ros A., Diez J.J., Baskarathevan J., Aguayo J., 2019. Transferability of PCR-based diagnostic protocols: An international collaborative case study assessing protocols targeting the quarantine pine pathogen Fusarium circinatum. Scientific Reports 9:8195.
Oszako T., Żółciak A., Tulik M., Tkaczyk M., Stocki M., Nowakowska J.A., 2019. Wpływ Bacillus subtilis i Trichoderma asperellum na rozwój sadzonek brzóz zainfekowanych patogenem drobnych korzeni Phytophthora plurivora. Sylwan 163(12):1006−1015.
Żółciak A., Nowakowska J.A., Pacia A., Keča N., Oszako T., 2019. Fungi isolated from shoots showing ash dieback in the Wolica Nature Reserve in Poland and artificially inoculated seedlings with Hymenoscyphus fraxineus. Folia Forestalia Polonica series A 61(1):42–50.
Konecka A., Tereba A., Studnicki M., Nowakowska J.A., 2019. Allele rzadkie i prywatne jako miara bogactwa puli genetycznej materiału sadzeniowego sosny zwyczajnej. Sylwan 163(11):948−956.

Publikacje 2018

Nowakowska J.A., 2018. Wpływ działalności antropogenicznej na obecną strukturę genetyczną populacji drzew leśnych. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(3):75-83.
Nowakowska J.A., 2018. Świadomość społeczna o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO). AURA 7/18:12-15.
Konecka A., Tereba A., Bieniek J., Nowakowska J.A., 2018. Porównanie zmienności genetycznej pokolenia matecznego i sztucznie wyhodowanego potomstwa sosny zwyczajnej na podstawie analiz DNA. Sylwan 161(1):40-52.
Davydenko K., Nowakowska J.A., Kaluski T., Gawlak M., Sadowska K., Martín García J., Diez J.J., Okorski A., Oszako T., 2018. A comparative study of Fusarium circinatum pathogenicity with other Fusarium species to Polish provenances of P. sylvestris. Forests 9:560.
Keča N., Tkaczyk M., Żółciak A., Stocki M., Kalaji H., Nowakowska J.A., Oszako T., 2018. Survival of European ash seedlings treated with phosphite after infection with the Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species. Forests 9(442):1-19.
Oszako T., Voitka D., Tkaczyk M., Keča N., Belbahri L., Nowa.kowska J.A., 2018. Assessment of interactions between defoliation and Phytophthora plurivora stem infections of birch seedlings. Forestry Chronicle 94(2):140-146.
Milenković I., Keča N., Karadžic D., Nowakowska J.A., Oszako T., Sikora K., Tkaczyk M., 2018. Interaction between Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species on young Fraxineus excelsior seedling. Forestry Chronicle 94(2): 135-139.
Ayse Gulden A.K., Asko L., Yusuf Ş., Nowakowska J.A., Oszako T., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., 2018. Phytophthora species detected in the rhizosphere of Alnus glutinosa stands in the Floodplain Forests of Western Turkey. Forest Pathology 21(1):44-50.
Aniszewski M., Drożdżek M., Niedźwiecki J., Nowakowska J.A., Solecki R., Tereba A., Witomski P., 2018. The parameters of the environment of deposition and molecular analyses of waterlogged archaeological wood from the early medieval site of Czermno in Eastern Poland. Drewno 61(201):135-151.
Oszako T., Nowaszewski M., Szulc W., Rutkowska B., Nowakowska J.A., 2018. Fosforyny jako czynnik ograniczający zamieranie korzeni drobnych w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej. Sylwan 162(10):819-827.
Milenković I., Keča N., Karadžić D., Radulović Z., Nowakowska J.A., Oszako T., Sikora K., Corcobado T., Jung T., 2018. Isolation and pathogenicity of Phytophthora species from poplar plantations in Serbia. Forests 9(330):1-19.

Publikacje 2017

Nowakowska J.A., Malewski T., Tereba A., Oszako T., 2017. Rapid diagnosis of pathogenic Phytophthora species in soil by real-time PCR. Forest Pathology 21(1):1-4.
Nowakowska J.A., Łukaszewicz J., Borys M., Tereba A., 2017. Pochodzenie drzewostanów świerkowych (Picea abies L. Karst.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA. Sylwan 161(1):40-51.
Tulik M., Zakrzewski J., Adamczyk J., Tereba A., Yaman B., Nowakowska J.A., 2017. Anatomical and genetic aspect of ash dieback: a look at the wood structure. iForest 10:522-528.
Tkaczyk M., Milenković I., Nowakowska J.A., Borys M., Kałuski T., Gawlak M., Czyż M., Oszako T., 2017. Morphological and molecular identification of Phytophthora species isolated from the rhizosphere of declining oak trees in Krotoszyn Plateau. Genetika 49(1):203-215.
Pacia A., Nowakowska J.A., Tkaczyk M., Sikora K., Tereba A., Borys M., Milenković I., Pszczółkowska A., Okorski A., Oszako T., 2017. Common Ash stand affected by ash dieback in the Wolica Nature Reserve in Poland. Baltic Forestry 23(1):183-197.
Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.A., 2017. Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie. Leś. Pr. Badaw. 78(1):56–66.
Tereba A., Woodward S., Konecka A., Borys M., Nowakowska J.A., 2017. Analysis of DNA profiles of ash (Fraxinus excelsior L.) to provide evidence of illegal logging. Wood Science and Technology 51(6):1377-1387.
Tereba A., Konecka A., Nowakowska J.A., 2017. Application of selected molecular markers in studies on forest trees. Folia Forestalia Polonica series A 59(2):149-151.
Oszako T., Sikora K., Belbahri L., Nowakowska J.A., 2017. Molecular detection of oomycetes species in water courses. Folia Forestalia Polonica series A 59(4):321-328.