Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Paweł Rusin


Pełnomocnik Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku ds. praktyk studenckich; Członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich; Członek Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki UKSW; Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Biologia oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Łódzki

Magisterium

1993

”Związek polimorfizmów –634 C/G i –460 C/T regionu promotora genu naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz polimorfizmów –1214 G/C i –888 C/G regionu promotora genu dehydrogenazy sorbitolu z występowaniem retinopatii cukrzycowej”.

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

2012

„Znaczenie procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów głowy i szyi”.

Sylwetka naukowa


Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra biologii w zakresie genetyki, a następnie w 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii i biologii molekularnej.
Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku pracuje od 2014r. W 2016 roku założył Koło Naukowe Biologów Molekularnych UKSW i jest jego opiekunem. Jest specjalistą z zakresu analiza molekularnych mechanizmów apoptozy, proliferacji i napraw DNA w rakach płaskonabłonkowych, analiz zmian w ekspresji genów pod wpływem czynników środowiskowych, analiz wpływu czynników środowiskowych na skład konsorcjów bakteryjnych oraz wykrywania patogennych mikroorganizmów metodami molekularnymi, ponadto zaangażowany jest w taksonomiczne badania genetyczne bezkręgowców.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2014/2020, (2014/12/W/NZ6/00454), Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka.Wybrane publikacje


Rusin P., 2017. Zastosowanie interferencji RNA w leczeniu uszkodzeń rogówki. Okulistyka. 4: 62-64.

Rusin P., Brzozowska A., 2018. System CRISPR/Cas oraz jego zastosowania w modyfikacji genów - rozdział w monografii naukowej pt.: „Najnowsze doniesienia z zakresu enzymologii i nauk pokrewnych” Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, 36-47.