Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof. dr hab. Krzysztof Szostek


Kierownik Zakładu Antropologii Środowiskowej i Toksykologii, Członek komisji finansowej w Instytucie Nauk Biologicznych.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

1990

Zawartość metali ciężkich w stałych zębach populacji Polski Południowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1996

Wieloczynnikowa analiza poziomów pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów stałych człowieka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński

Habilitacja

2007

Rekonstrukcja ogólnego stanu biologicznego historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich na podstawie analiz makro i mikroelementów w materiale odontologicznym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł profesora nauk biologicznych

2015

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią fizyczną i wpływem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka, szczególnie w odniesieniu do historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich. W tym obszarze prowadzę badania dotyczące rekonstrukcji ogólnego stanu biologicznego człowieka w tym diety, procesów migracji, długości karmienia mlekiem matki czy też wyznaczników stresu szkieletowego. W badaniach wykorzystywane są zarówno klasyczne metody anatomo-antropologiczne jak i nowoczesne techniki fizykochemiczne takie jak analizy pierwiastków śladowych oraz trwałych izotopów tlenu, azotu, węgla i wapnia. W badaniach wykorzystywane są również modele zwierzęce, jako źródło wiedzy z zakresu fizjologii organizmu. W pracy naukowej oprócz analiz izotopowych materiału kostnego prowadzę również badania histomorfometryczne, biochemiczne, molekularne i mikroskopowe. Autor ponad 100 prac naukowych oraz monografii i rozdziałów w książkach. Członek Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczący Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Kierownik Projektu

Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. NN312 404337, 2009-2012.
Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe. NN303 572938, 2009-2012.
Projekt Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”, 2012-2014.
Projekt DUN – Dofinansowanie Anthropological Review 2017
Projekt DUN – Dofinansowanie Konferencji PTA i Funeralni Lednickich 2017
Projekt ministerialny DUN – Dofinansowanie wydawnictwa Anthropological Review na rok 2018

Główny wykonawca

Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) (MNiSW, N303 319837) 2009-2011.
Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologicznochemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z  terenów Polski. NCN NR projektu 2014/15/B/HS3/02184 - Projekt trwa 2015-2017.
Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistorycznych i historycznych grup ludzkich. NCN 2014/15/N/NZ8/00351. 2015- 2018.
Średniowieczne pochowki w Grodzie Czermno – Grant finansowany przez Max Plank Institute w Lipsku. 2018.
Grant POWR Główny koordynator kursów-Odontologia, Antropologia Stosowana, Problemy starzenia i starości w ramach ścieżki Antropologia Biologiczna- „Sprostać oczekiwaniom pracodawców! Dostosowanie programów kształcenia kierunków II stopnia UJ: biologia, zarzadzanie zasobami przyrody, ecology and evolution, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego” POWR.03.01.00-00-N137/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2019.

Wykonawca

Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. Grant w ramach NPRH 12H 12 0064 81, 2013-2016.
Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności, NCN, 2013/11/B/HS3/04117 – 2014-2018.
Tam gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsce straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym NCN, 2016/22/E/HS3/00373 – Projekt trwa – 2017-2021


Najnowsze publikacje


Miliszkiewicz N., Walas S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K. 2017. Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry. Analytical Letters vol 50, issue 8:1345-1359

Mnich B., Skrzat J., Szostek K., 2017. Estimating age at death from an archaeological bone sample – a preliminary study based on comparison of histomorphometric methods. Anthropological Review, Vol 80(1):37-55.

Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K., 2017. Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. Anthropological Review, Vol 80(1):57-83.

Osipowicz G., Witas H. , Lisowska-Gaczorek A. , Reitsema L. , Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B. 2017. Origin of the ornamented baton perce´from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe PLoS ONE 12(10): e0184560 Published: October 4, 2017.

Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R., Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K. 2017.Nitrogen and strontium isotopes as tools for the reconstruction of breastfeeding practices and human behavior – a Neolithic collective grave in Bronocice (Poland). Collegium Antropologicum, vol.41, n°3: 191-199.

Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głab H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N. Zastosowanie LA IP MS w badaniach antropologicznych. 2017.Określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich.Analityka. Nauka i Praktyka. 4: 48-53.

Mnich, B., Spinek, A.E., Chyleński, M., Juras, A., Szostek, K. 2018. Analysis of LCT-13910 genotypes and bone mineral density in ancient skeletal materials. PLoS ONE.,13(4),e0194966.

Kłosińska E M., Libera J., Twardowski W., Szczurowski J., Szostek K. 2019. The presumed early Bronze Age grave from the Radom Plain Sprawozdania Archeologiczne Sprawozdania Archeologiczne. 71: 273-30.

Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., Pawlyta J., Cienkosz-Stepańczak B. 2020 Oxygen isotopic fractionation in rat bones as a result of consuming thermally processed water – bioarchaeological applications. Geochronometria DOI:10.2478.

Tomczyk, J., Regulski, P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K. 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland.. Journal of Archaeological Science: Reports. 29:102141.

Mnich B., Mueller-Bieniek A., Nowak M., Wilczyński J., Pospuła S., Szostek K. 2020. Terrestrial diet in prehistoric human groups from Southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science: Reports. Volume 32, August 2020, 102382.

Cienkosz-Stepańczak B, Szostek K, Lisowska–Gaczorek A. 2021. Optimizing FTIR method for characterizing diagenetic alteration of skeletal material. Journal of Archaeological Sciences – Report. doi: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.1.

Anna Juras, Edvard Ehler, Maciej Chyleński, Łukasz Pospieszny, Anna Elżbieta Spinek, Helena Malmström, Maja Krzewińska, Krzysztof Szostek, Wojciech Pasterkiewicz, Marek Florek, Stanisław Wilk, Barbara Mnich, Janusz Kruk, Marzena Szmyt, Sławomir Kozieł, Anders Götherström, Mattias Jakobsson, Miroslawa Dabert. 2021. Maternal genetic origin of the late and final neolithic human populations from present-day Poland. American Journal of Physical Anthropology. doi: 10.1002/ajpa.24372.

Jacek Tomczyk, Krzysztof Szostek, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Paweł Jelec, Maciej Trzeciecki, Marta Zalewska, Dorota Olczak-Kowalczyk. 2021. dental caries in early childhood (1.5-8.0 years) in the late medieval and modern populations from Radom (Poland). International Journal of Osteoarchaeology. doi: 10.1002/oa.3028.

Szostek K, Lisowska-Gaczorek A, Nowakowska P, 2021. Opracowanie anatomo-antropologiczne szczątków kostnych (w): Żelazna Nowa, stanowisko 2. cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, ocalone dziedzictwo archeologiczne (red: Ceślak-Kopyt M, Pododzińska D), Wydawnictwo Profil-Archeo. doi: 10.33547/oda-sah.10.zn.07, issn 2084-0071/isbn 978-83-66571-04-0.