Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Projekt badawczy


Temat; Genome editing in plants - a technology with transformative potential” (PlantEd)

Nr projektu: COST 134/14 REV2, COST Action CA18111


European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.

W projekcie biorą udział:

Dr Dennis ERIKSSON – kierownik projektu (Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja).
Dr Sebastien CARPENTIER - z-ca kierownika projektu (KU Leuven, Belgia) oraz 70 członków z międzynarodowych instytucji badawczych z 36 krajów w tym Prof.  dr hab. Justyna Nowakowska – badania nad GMO, ekspert z Polski

Cel prowadzonych badań – hipoteza badawcza

Ogromnym wyzwaniem tego stulecia jest produkcja wystarczającej ilości żywności dla rosnącej populacji na świecie dzięki rozwojowi nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa, które przeciwdziała zmianom klimatu, utracie różnorodności biologicznej i degradacji gruntów ornych. W oparciu o postęp naukowy, wprowadzono szereg technik edycji genomu roślin (np. TALENS, CRISPR/Cas9), umożliwiających na niespotykaną dotąd skalę poziom kontroli ekspresji genów. Akcja COST gromadzi wiedzę specjalistyczną ekspertów z wielu dyscyplin naukowych, a opracowane techniki edycji genomu roślin uprawnych umożliwią wprowadzenie nowych zastosowań edycji genomu w badaniach i hodowli roślin na szczeblu międzynarodowym i międzydyscyplinarnym.

Rezultaty badań

1) Utworzenie platformy technicznej, która oceni rzeczywistą i potencjalną wydajność w ramach istniejących platform technicznych stosujących edycję genomu w badaniach i hodowli roślin zarówno w Europie jak i na świecie, oraz zmapuje i oceni potencjalne synergiczne interakcje z platformami technicznymi związanymi z technologią sekwencjonowania i technologiami „omik”;
2) Ocena obecnego i potencjalnego wpływu edytowania genomu na badania i rozwój roślin, pod względem: a) użyteczności tej technologii oraz nowych możliwości odkryć na poziomie komórkowym, b) „zarządzania” cechami w hodowli, oraz c) identyfikacji i oceny wymagań dotyczących danych dla rygorystycznych warunków społeczno-ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych.
3) Ocena i zastosowanie istniejących obecnych ram regulacyjnych w ramach polityki UE w zakresie produkcji roślinnej i informacji dla konsumentów na temat technik edycji genomu i ich produktów, w porównaniu do regulacji edycji genomu w innych krajach. 4) Analiza opinii publicznej w wielu krajach UE i spoza UE, w celu oceny postrzeganego potencjału, ryzyka, wiedzy i postaw nt. zastosowania edycji genomu w hodowli roślin.Najważniejsze prace

Nowakowska J.A., 2018. Świadomość społeczna o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO). AURA 7/18:12-15.
Nowakowska J.A., 2018. Wpływ działalności antropogenicznej na obecną strukturę genetyczną populacji drzew leśnych. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(3):75-83.INB-UKSW

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.