Projekt badawczy


Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na poziom zmienności genetycznej sosny Pinus sylvestris (L.) w różnych strefach zagrożenia emisjami w Puszczy Kozienickiej.

Nr projektu: Grant ministerialny (budżet UKSW)


European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.

W projekcie biorą udział:

Prof. UKSW dr hab. Justyna Nowakowska – kierownik projektu (INB, UKSW w Warszawie)

Cel prowadzonych badań – hipoteza badawcza

Sosna zwyczajna jest jednym z najważniejszych gatunków lasotwórczych w Polsce. Poznanie procesów umożliwiających rozwój i przystosowanie gatunku do środowiska poddanego antropopresji jest niezbędne dla zrozumienia zdolności adaptacyjnych i opracowania strategii ochrony populacji drzew leśnych w zmieniających się warunkach klimatycznych.
Celem badań jest analiza struktury genetycznej na poziomie jądrowego mikrosatelitarnego DNA (SSR) w populacji sosny z Puszczy Kozienickiej, która od lat podlegała środowiskowym czynnikom zanieczyszczenia powietrza przez pobliską elektrownię ENEA. Prowadzona systematycznie analiza wielkości emisji SO2 i NOx w trzech różnych strefach zagrożenia Puszczy Kozienickiej, wskazuje na tendencję spadkową zanieczyszczeń tymi gazami, a obecnie odnotowuje się wielokrotnie mniejszy poziom SO2 i NOx w powietrzu niż w 1988 r. Hipotezą badań jest założenie, że badane zanieczyszczenia powietrza wpłynęły na zawężenie puli genowej sosen w Puszczy Kozienickiej, w porównaniu do populacji z innych regionów Polski.

Rezultaty badań

Wymiernym efektem badań będzie uzyskanie odpowiedzi, w jakim stopniu szkodliwe emisje oddziałują na różnorodność genetyczną sosny w środowisku poddanemu antropopresji.Najważniejsze prace

Konecka A., Tereba A., Bieniek J., Nowakowska J.A., 2018. Porównanie zmienności genetycznej pokolenia matecznego i sztucznie wyhodowanego potomstwa sosny zwyczajnej na podstawie analiz DNA. Sylwan 161(1):40-52.
Davydenko K., Nowakowska J.A., Kaluski T., Gawlak M., Sadowska K., Martín García J., Diez J.J., Okorski A., Oszako T., 2018. A comparative study of Fusarium circinatum pathogenicity with other Fusarium species to Polish provenances of P. sylvestris. Forests 9:560.