Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Projekt badawczy


Temat; The Global Timber Tracking Network (GTTN2)

Nr projektu: GTTN2


Finansowany przez German Federal Ministry for Food and Agriculture (Germany), koordynacja: European Forest Institute EFI (Finland).

W projekcie biorą udział:

Dr Nele Schmidt – kierownik projektu (German Federal Ministry for Food and Agriculture, Niemcy) 185 członków z międzynarodowych instytucji badawczych lub handlowych, wszyscy członkowie są wymienieni na stronie projektu, w dokumencie w tym Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – badania genetyczne, ekspert z Polski

Cel prowadzonych badań – hipoteza badawcza

Celem globalnej sieci tropienia nielegalnego handlu drewnem (GTTN) jest promowanie innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i ustalania pochodzenia drewna, aby zwalczać nielegalne pozyskiwanie drewna oraz powiązany z tym nielegalny handel surowcem drzewnym na całym świecie. Hipotezą badawczą jest zastosowanie najnowszych narzędzi metod w celu 100% identyfikacji geograficznego pochodzenia surowca drzewnego, w oparciu o następujące techniki, tj. analiza sekwencji DNA (w tym barcoding wybranych genów oraz zestawienie sekwencji mikrosatelitarnych), spektrofotometria mas (np. DART TOFMS) i spektroskopia NIR.

Rezultaty badań

Rezultaty badań wykonywane w projekcie są publikowane przez międzynarodowe jednostki naukowe z całego świata. Zobacz więcej. Grupa ekspertów powołana z ok. 30 krajów świata opracowuje protokoły i wytyczne są podstawą do opracowania formalnych (w miarę możliwości) lub nieformalnych standardów, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. W razie potrzeby zostaną opracowane dodatkowe wytyczne w celu zintegrowania wyników różnych metod śledzenia drewna.Najważniejsze prace

Hans Beeckman, Céline Blanc-Jolivet, Laura Boeschoten, Jez W.B. Braga, Gilles Chaix, Simon Crameri, Bernd Degen, Victor Deklerck, Edgard Espinoza, Peter Gasson, Volker Haag, Stephanie Helmling, Micha Horacek, Gerald Koch, Cady Lancaster, Frederic Lens, Andrew Lowe, Justyna Anna Nowakowska, Andrea Olbrich, Kathelyn Paredes-Villanueva, Tereza C.M. Pastore, Tahiana Ramananantoandro, Andriambelo R. Razafimahatratra, Prabu Ravindran, Gareth Rees, Liz F. Soares, Niklas Tysklind, Mart Vlam, Charlie Watkinson, Elisabeth Wheeler, Robert Winkler, Alex C. Wiedenhoeft, Valentina Zemke, Pieter Zuidema. 2020. A data analysis guide for wood identification tools. W: A data analysis guide for wood identification tools. Ensuring data quality and facilitating method combinations. Ed. Nele Schmitz. German Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL), pp. 105 (in press)
Nele Schmitz 2020. Scientific methods for taxonomic and origin identification of timber. Global Timber Tracking Network, GTTN Secretariat, European Forest Institute and Thünen Institute. DOI: (in press)INB-UKSW

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.