Projekt NCN


Temat; Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja

Nr projektu: POIS.05.01.00-00-325/10


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85%) oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15%).

W projekcie biorą udział:

Dr Monika Bukacińska – koordynator projektu: zarządzanie, realizacja zadań ochrony czynnej w terenie, analizy molekularne (UKSW, Warszawa).
Dr Dariusz Bukaciński – ekspert naukowy - opieka merytoryczna i doradztwo naukowe przy realizacji zadań ochrony czynnej w terenie, realizacja działań ochronnych w terenie (UKSW, Warszawa).
Mgr Arkadiusz Buczyński - organizacja i koordynacja logistyczno-techniczna zadań ochrony czynnej w terenie, realizacja działań ochronnych w terenie (UKSW, Warszawa).
Mgr Marek Sawicki - asystent koordynatora projektu i koordynatora logistyczno-technicznego: realizacja zadań ochrony czynnej w terenie (CBE PAN, Dziekanów Leśny).

Cel prowadzonych badań – hipoteza badawcza

Długoterminowym, wybiegającym poza ramy czasowe realizowanego projektu celem było powstrzymanie spadkowego trendu liczebności zagrożonych wyginięciem gatunków awifauny wysp wiślanych, zwłaszcza wymagających najpilniejszych działań mewy siwej, rybitwy białoczelnej i rybitwy rzecznej. Chcąc realizować to zadanie konieczne było zdefiniowanie kilku celów szczegółowych, realizacja których stanowiła niezbędną podstawę dająca realną szansę na osiągnięcie w przyszłości głównego, długoterminowego efektu ekologicznego.
Cele szczegółowe obejmowały:
(a) ograniczenie śmiertelności ptaków dorosłych w okresie rozrodu (kwiecień-lipiec) na skutek drapieżnictwa ssaków lądowych (norka amerykańska, lis, jenot).
(b) ograniczenie strat jaj w wyniku drapieżnictwa ssaków lądowych, masowych pojawów meszek i deptania gniazd przez zwierzęta hodowlane (krowy, owce, konie).
(c) wzrost udziału lęgów z sukcesem klucia się piskląt (liczba gniazd, w których wykluło się przynajmniej jedno pisklę w stosunku do wszystkich założonych gniazd danego gatunku).
(d) ograniczanie śmiertelności piskląt mew i rybitw w okresie wczesnopisklęcym na skutek drapieżnictwa ssaków lądowych i deptania przez zwierzęta hodowlane.
(e) spadek liczebności i ograniczenie aktywności lądowych ssaków drapieżnych na lęgowiskach mew, rybitw i sieweczek na wyspach wiślanych.
(f) wzrost różnorodności genetycznej ptaków w wiślanych koloniach mewy siwej.
(g) odnawianie siedlisk lęgowych dla mewowców i siewkowców (kolektywny wypas, wycinka drzew i krzewów w miejscach potencjalnych siedlisk lęgowych)

Rezultaty badań

Uzyskane przez nas wyniki pozwalają stwierdzić, że:

Kluczowym efektem czynnych działań ochronnych była: (1) redukcja śmiertelności dorosłych mew i rybitw na lęgowiskach w wyniku drapieżnictwa lądowych ssaków z kilkudziesięciu do kilku ptaków w sezonie; (2) wzrostu sukcesu klucia się piskląt z 0,0-10,0% do 30,0-50,0% w zależności od gatunku; (3) wzrostu sukcesu lęgowego z 0,0%-3,0%, do 10-20% oraz (4) dwukrotnego wzrostu różnorodności genetycznej między sąsiadującymi ptakami w agregacjach mewy siwej. Najbardziej spektakularnym sukcesem projektu było to, że w ostatnim roku projektu liczebność przystępujących do rozrodu par mewy siwej była na poziomie nie niższym niż w roku wcześniejszym, co zdarzyło się po raz pierwszy od blisko dwóch dekad. Obok, kluczowych z punktu widzenia ochrony gatunkowej, efektów związanych z poprawą wskaźników populacyjnych i demograficznych zagrożonych gatunków ptaków koryta Wisły, realizacja projektu miała tez swój wymiar naukowy: pozwoliła nam opracować i wdrożyć autorskie zabiegi czynnej ochrony gatunkowej, które niemal zupełne neutralizują obecność drapieżnych ssaków i zwierząt hodowlanych na lęgowiskach w korycie Wisły. Szczegółowy opis metod i harmonogramu czynnych zabiegów ochronnych przedstawiliśmy w podręczniku najlepszych praktyk (Bukaciński 2015), który zgodnie z deklaracją Regionalnego Konserwatora Przyrody w Warszawie ma być przewodnikiem przy realizacji Planów Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 .Najważniejsze prace

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A., 2013. The impact of hydrotechnical facilities on island avifauna: a case study of the middle Vistula River. Studia Ecologiae et Bioethicae 11: 93–109.
Bukaciński D., Bukacińska M., Mastalerz E., 2015. Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków. Studia Ecologiae et Bioethicae 13: 143–177.
Bukaciński D., 2015. Strategia czynnej ochrony zagrożonej awifauny wysp środkowej Wisły: podręcznik najlepszych praktyk. OTOP, Marki, 57 s.
Bukaciński D., Bukacińska M., 2015.Key Species of Waders on the Middle Vistula River: biology, ecology, conservation and occurrence. Monographs. STOP, Warsaw, 128 s.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16: 5–23.