Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakład Biologii Człowieka
Kierownik Zakładu -  Prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik


Pracownicy zakładu:

dr Justyna Marchewka-Długońska
dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

Tematyka badawcza zakładu


Działalność naukowa Zakładu Biologii Człowieka koncentruje się na trzech głównych kierunkach badawczych: ekologii człowieka, biodemografii i mikroewolucji człowieka oraz osteologii. Celem badań z zakresu ekologii człowieka jest określenie zależności pomiędzy budową i proporcjami ciała oraz funkcjami fizjologicznymi i psychomotorycznymi, a szeroko rozumianymi czynnikami środowiskowymi. Badania obejmują całą ontogenezę, począwszy od okresu noworodkowego po okres starczy i poświęcone są ocenie: wpływu czynników matczynych i środowiskowych na stan biologiczny noworodków; zmienności procesu pierwszego i drugiego ząbkowania, czynników wpływających na wiek dojrzewania oraz procesy starzenia. Przygotowane są ponadto badania wybranych polimorfizmów (SNP) genów odpowiedzialnych za niektóre z wymienionych powyżej procesów biologicznych. Badania biodemograficzne (w tym paleodemograficzne) i mikroewolucyjne skupiają się na rekonstrukcji i ocenie natężenia i uwarunkowań umieralności, przeżywalności i stanu zdrowia grup ludności z różnych warunków ekologicznych i społeczno-ekonomicznych, zarówno z populacji historycznych, jak i współczesnych. Istotnym elementem tej części aktywności naukowej Zakładu jest także analiza systemów kojarzeń małżeńskich, płodności i struktury rodziny oraz ocena stanu puli genów w oparciu o dane demograficzne. Badania osteologiczne nakierowane są z kolei na rekonstrukcję osteobiografii zmarłych, ocenę warunków i jakości życia, rekonstrukcję budowy ciała i jej zależności od zmian warunków bytowania. Nieodłącznym elementem tego rodzaju badań jest ocena stanu zdrowia zmarłych i diagnostyka paleopatologiczna, a także ocena zmienności morfologicznej struktur anatomicznych u Homo sapiens i innych naczelnych.


Współpraca międzynarodowa i krajowa


Faculty of Member, National Universidad de San Marcos, Lima (Peru); Archaeology and Museology Department, University "1 Decembrie 1918" Alba Iulia (Rumunia); Biological Anthropology and Comparative Anatomy Unit, The University of Adelaide, Adelaide (Australia); Institute for Evolutionary Medicine, University of Zurich, Zurich (Szwajcaria); Department of Biology, University of Firenze, Firenze (Włochy); College of Human Ecology, University of the Philippines Los Banos (Filipiny); Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; Instytut Archeologii i Etnografii, Polska Akademia Nauk w Warszawie; Zakład Archeologii Nowego Świata, UJ w Krakowie, Zakład Antropologii, UJ w Krakowie; Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, UJ w Krakowie; Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Katedra Antropologii, UŁ, Łódź Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, WrocławPublikacje pracowników zakładu z 2020 roku


Marchewka J., Mrożek K., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H., 2020. Variability in the number of infraorbital foramina in rhesus macaques (Macaca mulatta) and cynomolgus macaques (Macaca fascicularis). The Anatomical Record: DOI: 10.1002/ar.24478.
Mrożek K., Marchewka J., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H., 2020. Variability in the number of mental foramina in the African green monkey (Grivet) (Chlorocebus aethiops) Zoomorphology 139(2). DOI: 10.1007/400435-020-00485-2.
Nieczuja-Dwojacka J., Klemarczyk W., Siniarska A., Kozieł S., Szysz T., 2020. Socio-economic determinants of the somatic development and reaction time of vegetarian and non-vegetarian children. Anthropologischer Anzeiger 77(2): 137–146.
Siniarska A., Budnik A., Cios S., 2020. Brain, evolution and nutrition (Brain and neural system create humanity). LAP LAMBERT Academic Publishing.
Siniarska A., Nieczuja-Dwojacka J., Grochowska M., Kozieł S., 2020. Body structure, muscular strength and living conditions 2 of primary school children in Warsaw. Journal of Biosocial Science 1-10. DOI: 10.1017/S0021932020000061.


KONTAKT

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.