Instytut Nauk Biologicznych

Uniwersytet Kadynała Stefana WyszyńskiegoZakład Chemii Środowiskowej
Kierownik Zakładu -  Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk


Pracownicy zakładu:

Prof. dr hab. Andrzej Kulczycki
dr inż. Anna Matuszewska
mgr Maciej Sierakowski

Tematyka badawcza zakładu


Zakład realizuje misję naukową w zakresie szacowania stanu zagrożenia ze strony chemicznych, fizycznych i biologicznych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także organizmów zamieszkujących te ekosystemy w tym człowieka. Zakład prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego z zakresu toksykologii i ekotoksykologii, a także jakości i bezpieczeństwa żywności. Obejmują one ocenę toksyczności substancji chemicznych uwalnianych do środowiska, jako niepożądanych produktów szeregu procesów technologicznych i mikrobiologicznych m.in. pestycydów, WWA, dioksyn, leków, mikotoksyn, produktów i preparatów chemii gospodarczej np. biocydów czy detergentów. W Zakładzie prowadzone są również badania dotyczące identyfikacji i stężeń różnych zanieczyszczeń żywności (metali szkodliwych dla zdrowia, pestycydów, wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych i.in.), a także wpływu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością na jej jakość. Dotyczy to również wody przeznaczonej do picia, która w Unii Europejskiej traktowana jest jako element żywności. Wyniki uzyskiwane w tych badaniach służą jako narzędzie do szacowania ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności biomarkerów zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska, w tym żywności, opakowań do żywności czy produktów chemii gospodarczej. Żywność będąca kompleksowo w kręgu zainteresowania Zakładu badana jest również pod kątem jej składników odżywczych i składu pierwiastkowego, identyfikacji jej zafałszowań, a także propagowania wiedzy na temat zalet i wad różnych sposobów odżywiania się i sposobów właściwego obchodzenia się z żywnością.
Ponadto, w Zakładzie prowadzone są badania materiału biologicznego (próbki krwi, moczu, śliny, tkanek, włosów) obejmujące badania kliniczne (biochemiczne, alergologiczne, hematologiczne, endokrynologiczne), badania poziomów związków zaburzających homeostazę układu hormonalnego co może stanowić narzędzie do identyfikacji przyczyn coraz częściej pojawiania się chorób cywilizacyjnych i innych schorzeń.
W strukturze Zakładu funkcjonuje również Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych, które zajmuje się monitoringiem i biomonitoringiem różnych elementów środowiska (woda, gleba, osady, żywność, materiał biologiczny) pod kątem różnych czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych, a także szeroko pojętą kontrolą jakości produktów spożywczych i pasz.


Współpraca międzynarodowa i krajowa


Współpraca z następującymi ośrodkami naukowymi:Publikacje pracowników zakładu z 2020 roku


Góralczyk K., 2018, Czy żywność ekologiczna rzeczywiście jest najlepsza? Studia Ecologie et Bioethica 16(4):51-56.
Góralczyk K., Robson M., 2019, Distribution of biomarkers of human exposure to persistent organic pollutants from the group of organohalogen compounds as result of the impact of the environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, DOI 10.1080/10807039.2019.1594155
Góralczyk K., Majcher A., 2019, Are the civilization diseases the result of organohalogen environmental pollution? Acta Biochemica Polonica 66:123-127.