Placeholder image


Misja Instytutu Nauk Biologicznych UKSW

Instytut Nauk Biologicznych stanowi nową jednostkę naukową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spełnia ona podstawowe cele, jakie Uniwersytet określa w dokumencie Misja i Strategia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W naszej działalności chcemy zachować otwartość na świat i dostrzegać światowe, krajowe, ale także regionalne i lokalne potrzeby rozwojowe w zakresie nauk biologicznych i nauk o środowisku.

DECYZJA Nr 273/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 roku.

Powołuje się dr. hab. Jacka Tomczyka, prof. uczelni na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanego dalej „Dyrektorem”.Aktywność

W całej sferze naszej aktywności zamierzamy postępować zgodnie z zasadami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, propagować idee proeuropejskie oraz realizować międzynarodowe programy badawcze.

Działalność badawcza

Pragniemy prowadzić zrównoważoną działalność badawczą i edukacyjną prowadząc kształcenie studentów w powiązaniu z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz tworzeniem nowej wiedzy.

Praktyka

Naszą aktywnością chcemy wspierać dążenie UKSW do kształtowania nowych elit intelektualnych Narodu i Państwa, przygotowywania do życia zawodowego.


Badania naukowe w INB

Badania Naukowe i Projekty Badawcze realizowane w INB są odzwierciedleniem zainteresowań naukowych pracowników odpowiadającym aktualnym trendom tematycznym prac prowadzonych na świecie. Prowadzone są one indywidualnie według zakresów merytorycznych funkcjonowania istniejących Zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia), skupiających specjalistów z zakresu inżynierii, mikrobiologii i genetyki.

Badania naukowe z firmami zagranicznymi

Część badań realizowana jest również w konsorcjach z Instytutami Badawczymi i Naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzimy ponadto badania zamawiane przez firmy i instytucje zewnętrzne, jak także analizy wykraczające poza zakres tematyczny Inżynierii Środowiska i Biologii np. projekty dotyczące reakcji ciężkojonowych
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

JEDNOSTKI NAUKOWE ORAZ WITRYNYNAUKA INB
Aktualności naukowe

Witryna aktualności naukowe Instytutu Nauk Biologicznych prezentuje najnowsze informacje w obszarze swojej działalności badawczo-naukowej.

STRUKTURA INB
Zakłady naukowe

Na strukturę Instytutu Nauk Biologicznych składają się własne zakłady naukowo-badawcze wchodzące w skład WBNS oraz laboratoria badawcze.

LABORATORIA INB
INB oraz CEiE

Instytut Nauk Biologicznych działa w oparciu o własne laboratoria badawcze oraz laboratoria przyrodnicze Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

PROJEKTY - NAUKOWE
Projekty badawcze

Witryna projekty naukowe Instytutu Nauk Biologicznych prezentuje najnowsze projekty naukowo-badawcze które obecnie są realizowane na UKSW oraz wybrane archiwalne.

PRACOWNICY INB
Pracownicy naukowi

Witryna naukowa Instytutu Nauk Biologicznych prezentuje sylwetki pracowników ich specjalizacje, projekty badawcze, dokonania zawodowe, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.

Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych INB
Skład osobowy Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych w INB na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz regulaminy
Card image cap
Publikacje naukowe INB

Przedstawiamy najważniejsze publikacje naukowe naszych pracowników wydane w okresie lat 2009-2018 z afiljacją Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Zapraszamy wkrótce do zapoznania z nową zaktualizowaną listą naszych nowości wydawniczych.

Czytaj więcej
Card image cap
Stacja terenowa INB 

Instytut Nauk Biologicznych posiada własną stację badawczo-naukową. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Więcej o stacji


Card image cap
Konferencje, seminaria naukowe INB

Instytut Nauk Biologicznych UKSW będący nową jednostką naukową na UKSW jest organizatorem oraz współorganizatorem konferencji oraz seminariów naukowych w zakresie realizowanej przez siebie problematyki. Seminaria naukowe w okresie pandemii realizujemy technikami online.

Zapraszamy
Card image cap
Oferta laboratoriów przyrodniczych INB oraz CEiE

Oferta badawczo-komercyjna oferowana przez dedykowane laboratoria przyrodnicze INB oraz CEiE na UKSW. Laboratoria nasze powstały, między innymi w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

W przygotowaniuPlaceholder image INB znajduje się w nowym budynku laboratoryjnym CLNP na UKSW
Kontakt

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24

Social


Pomocne linki INB

Innowacyjne badania

  • Generic placeholder image
    Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Generic placeholder image
    Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych. 

Interdyscyplinarność

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.