Placeholder image

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS


Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS wchodzi w skład
Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody
Laboratorium realizuje program edukacji akademickiej
na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE

Kierownikiem laboratorium jest dr Jan Sandner

CEiE-INB-UKSWNasza misja

Misją laboratorium geologiczno-hydrologicznego i GIS jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA-BADAWCZA-EDUKACYJNA

Działalność naukowa

 • Monitoring środowiska przyrodniczego wraz z metodyką waloryzacji.
 • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
 • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
 • Metody analiz danych przestrzennych warstwowych (nadawanie wag wybranym parametrom środowiskowym).
 • Tworzenie holistycznych modeli stanu środowiska przyrodniczego.

Działalność badawcza

 • Modelowanie prognoz dla zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
 • Konstruowanie wzorcowych modeli dla sytuacji kryzysowych, uwzględniających interakcyjność procesów środowiskowych.
 • Inwentaryzacja przestrzenna danych w zakresie nauk o przyrodniczych.
 • Metody IT w procesie udostępniania danych ocen stanu degradacji środowiska.

Działalność edukacyjna

Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji w zakresie przedmiotów:
 • nauk o Ziemi (geologia, geomorfologia, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia),
 • metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego,
 • podstaw nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
 • technik informatycznych w zakresie gromadzenia i monitorowanie danych o środowisku naturalnym.

KIERUNKI EDUKACJI


Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


WYPOSAŻENIE LABORATORIUM - EDUKACJAWyposażenie laboratorium geologiczno-hydrologicznego i GIS, zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.
Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS zostało wyposażone w sprzęt laboratoryjny na potrzeby badań: studialnych, laboratoryjnych oraz terenowych.W badaniach studialnych podstawową rolę pełnią stacje Apple wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem bazo-danowym oraz do badań środowiskowych o charakterze geograficznym (GIS). Komputery te wykorzystywane są również w wizualizacji obrazów z mikroskopów polaryzacyjnych firmy ZEISS. Osobną grupę sprzętową w laboratorium hydrologicznym stanowią urządzenia laboratoryjno-terenowe do badań wybranych parametrów fizycznych i chemicznych wody.

PRZYKŁADOWE KIERUNKI EDUKACJI

 • Umiejętność korzystania z cyfrowych platform systemowych GIS w problematyce nauk o Ziemi (Geologia, Hydrologia itp.).
 • Tworzenie modeli macierzy elementów środowiska przyrodniczego i ich zmienności holistycznych.
 • Umiejętność stosowania profesjonalnych baz danych do gromadzenia danych przestrzennych oraz parametrów środowiska przyrodniczego (np. skała macierzysta, pH, frakcja granulometryczna, wilgotność itp.).
 • Umiejętność stosowania specjalistycznych urządzeń analityczno – pomiarowych na przykład do badania parametrów fizycznych i chemicznych wody.
 • Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do stawianych zadań merytorycznych (np. model bonitacji gleb z uwzględnieniem jej potencjalnej odporności na zanieczyszczenia).
 • Analiza wraz z pozycjonowaniem danych wsadowych w procesie waloryzacji środowiska przyrodniczego.
 • Rola systemów IT w szeroko rozumianym procesie monitoringu środowiska.
 • Umiejętność stosowania mikroskopów polaryzacyjnych w badaniach petrograficznych.
 • Przegląd oraz analiza map geośrodowiskowych.

PROGRAMY EDUKACYJNE

Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego.
W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Hydrologia i gospodarowanie wodą

Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Podstawy meteorologii i klimatologii
W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku.
Gromadzenie i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym
Zajęcia z gromadzenia i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym realizowane są w formie konwersatorium. Zakres merytoryczny przedmiotów przyrodniczych obejmuje wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym pod kątem możliwości ich monitorowania i zapisu w postaci relacyjnych baz danych do wykorzystania np. przy tworzeniu strategii rozwoju gmin. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na monitoring procesów zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego
Przedmiot stanowi podstawy merytoryczne dla procesu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gmin, powiatów, miast.
W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

STACJA METEO

Monitorowanie zagrożenia występowania pyłów zawieszonych


Podejmowany przez laboratorium projekt stacja METEO ma na celu, przede wszystkim wspomóc właściwe zarządzanie gminą z punktu widzenia występowania zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (w pierwszym etapie pyłami zawieszonymi). Okazuje się, że interpretacja wyników w korelacji z aktualnym stanem atmosfery stanowi poważne wyzwanie w podejmowaniu właściwych decyzji w strategii rozwoju gmin. Podejmowany projekt ma na celu stworzyć nową platformę mobilną w dostępie do właściwie przetworzonych danych pogodowych. Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS na UKSW udostępnia wybrane dane ze swojej stacji pomiarowej w zakresie występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.
STACJA POMIARU PYŁÓW ZAWIESZONYCH New

OFERTA BADAWCZA I KOMERCYJNA

Projekty interaktywne

Laboratory Information Management System – LIMS

Konstruowanie interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).

Wdrożenia IT

W ramach oferty proponujemy realizację projektu merytorycznego oraz pełną obsługę informatyczną.

Projekty interaktywne

Projekty interaktywne – WebDirect Scalability

Laboratorium realizuje wirtualne rejestracje przekrojów geologicznych, fragmentów terenu z wykorzystaniem technik informatycznych oraz optycznych o wysokiej rozdzielczości. Wynikiem tych prac są interaktywne obrazy w formie przekrojów, czy map cyfrowych z możliwością wykorzystania ich do celów naukowych, edukacyjnych, czy na rynku komercyjnym. Potencjalnym odbiorcą tego typu prac mogą być również Parki Narodowe, które realizują wirtualne projekty edukacyjne.

W ramach naszej działalności konsultingowej, projektowej i edukacyjnej oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.
 • Generic placeholder image
  Monitoring
  Monitoring zasobów środowiska wraz z metodyką waloryzacji.
 • Generic placeholder image
  Modele
  Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
 • Generic placeholder image
  Strategie rozwoju
  Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).
 • Generic placeholder image
  Prototypy
  Prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
 • Generic placeholder image
  Systemy interaktywne
  Konstruowanie interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).
 • Generic placeholder image
  Projekty IT
  Techniki IT (projekty, wdrożenia i zarządzanie bazami danych) w udostępnianiu danych naukowych.

AKADEMICKA PLATFORMA KONSULTINGOWA
EKOFORUM.EU


EkoForum.eu jest to akademicka platforma konsultingowa, zajmująca się szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska oraz zarządzaniem zasobami przyrodniczymi, strategiami rozwoju w jednostkach samorządowych.
 Motto Magazynu EkoForum.eu to promowanie idei zrównoważonego rozwoju. 
#6 edycja Magazynu EkoForum.eu to nowy kierunek merytoryczny oraz całkowicie zmieniony layout. Celem przewodnim jest jak najskuteczniej połączyć czystość formy i prostotę przekazu informacji. Przez czystość formy należy rozumieć, przede wszystkim możliwość skupienia się internauty nad tekstem i dołączonym autorskim obrazem. Prostota przekazu, to narzędzia którymi należy operować we współczesnym przekazie internetowym. Planowane jest również wydawanie części magazynowej w formie papierowej.Na grafice poprzednia internetowa edycja magazynu

PLATFORMA MULTIMEDIALNO - EDUKACYJNA


Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Geologicznego, Hydrologicznego i GIS. Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. W piątek 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska w CEiE na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Geologicznym, Hydrologicznym i GIS.NASZA MISJA

Misją naszą jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej. Procesem niezbędnym do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

KONTAKT

Laboratorium Geologiczne,
Hydrologiczne i GIS CEiE na UKSW

dr Jan Sandner
UL. WÓYCICKIEGO 1/3,
01-938 WARSZAWA, PL
T: +48 22 3809662
Zapraszamy do kontaktu

LABORATORIUM

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzi w skład Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody. Laboratorium realizuje program edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE.