Placeholder image

dr hab. Marek Kloss Prof. UKSW


Pracownik naukowy

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

1977

"Fitosocjologiczna charakterystyka wybranych drzewostanów naturalnych w Puszczy Białowieskiej".

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1992

"Zróżnicowanie i rozwój torfowisk w zagłębieniach bezodpływowych na obszarach młodoglacjalnych”.

Uniwersytet Łódzki

Habilitacja

2009

"Roślinność subfosylna na tle historii wysokich torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz w Sudetach”.

Sylwetka naukowa


Leśnik – botanik. Kierunki badań: ekologia ekosystemów bagiennych - zróżnicowanie i dynamika współczesnych fitocenoz, stratygrafia torfowisk (budowa geologiczna), rekonstrukcja subfosylnych zbiorowisk roślinnych i ich sukcesji, warunki wodne torfowisk, monitoring torfowisk; fitosocjologia i siedliskoznawstwo leśne.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2008/2011, (Nr NN306276735), Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia.
2008/2011, (EEA Financial Mechanism, Application PL0268), Opracowanie metod odtwarzania pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności.
2010/2013, (INTERREG IV B Central Europe project), Adaptive Management of climate-induced Changes of Habitat Diversity in Protected Areas (HABIT-CHANGE)
2010, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska „Ocena przydatności wskaźników roślinnych dla określenia wrażliwości siedlisk Biebrzańskiego Parku Narodowego”.
2010, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa „Waloryzacja roślinności wybranych obiektów leśnych, na obszarze których są realizowane inwestycje prowadzące do zwiększenia retencji wodnej siedlisk (obiekty: Brok w Puszczy Białej, Perebel w Puszczy Białowieskiej oraz Władysławowo w Lasach Janowskich).
2011, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie „Występowanie głównych lasotwórczych gatunków drzew w okresie polodowcowym w Polsce (sosna, modrzew, świerk, jodła, buk, dąb bezszypułkowy, olsza szara) w badaniach paleobotanicznych ze szczególnym uwzględnieniem analiz makroszczątków. Część I.
2012, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie „Występowanie głównych lasotwórczych gatunków drzew w okresie polodowcowym w Polsce (sosna, modrzew, świerk, jodła, buk, dąb bezszypułkowy, olsza szara) w badaniach paleobotanicznych ze szczególnym uwzględnieniem analiz makroszczątków. Część II.
2013, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie „Występowanie głównych lasotwórczych gatunków drzew w okresie polodowcowym w Polsce (sosna, modrzew, świerk, jodła, buk, dąb bezszypułkowy, olsza szara) w badaniach paleobotanicznych ze szczególnym uwzględnieniem analiz makroszczątków. Część III.
2013, Ekspertyza na zlecenie Drawieńskiego Parku Narodowego „Roślinność źródeł Drawieńskiego Parku Narodowego”.
2018, Ekspertyza dotycząca weryfikacji występowania i zasięgu siedliska przyrodniczego bory i lasy bagienne [91D0], w wydzieleniach: 25f, 25h, 25i, 26g, 27a, 30c-99, 30g-99, 36a, 36b leśnictwa Czarci Dół oraz wydzieleniach: 54j-98, 54l-99, 54o leśnictwa Rogalec, na terenie nadleśnictwa Celestynów.


Wybrane publikacje


Okupny D., Fortuniak K., Kloss M., Ziułkiewicz M., Forysiak J., Fortuniak A., Bednorz L., Pawlak W., 2016. Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (Dolina Biebrzy, NE Polska). Acta Geographica Lodziensia 105: 149-162.
Okupny D., Nita M., Kloss M., Alexandrowicz W.P., Fortuniak A., Żurek S., 2016. Próba rekonstrukcji rozwoju zbiornika akumulacji biogenicznej w Bydlinie (Wyżyna Śląsko-Krakowska). Acta Geographica Lodziensia 105: 55-68.
Kloss M., Kiełtyk P., Kucharski L., 2016. Bogactwo fitocenotyczne Kampinoskiego Parku Narodowego. (w) J. Romanowski, D. Dzwonkowska (red.) Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 21-44.
Kiełtyk P., Kloss M., Kucharski L., 2016. Bogactwo florystyczne Kampinoskiego Parku Narodowego. (w): J. Romanowski, D. Dzwonkowska (red.) Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 45-60.
Kucharski L., Kloss M., Sienkiewicz J., Liszewska M., Kiełtyk P., 2019. Impact of climate change on ivy (Hedera helix L.) expansion in forests of Central Poland. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 61 (3), 212–222.
Kloss M., 2019. Torfowiska Mazurskiego Parku Krajobrazowego – paleobotaniczny zapis w złożach wybranych obiektów. (w): Wittbrodt K., Janecki T. (red.). Mazurski Park Krajobrazowy – różnorodność biologiczna i kulturowa. Krutyń: 38-51.